accessibility

کد متلب پیدا کردن ماکزیمم تابع با استفاده از روش فیبوناچی

کد متلب پیدا کردن ماکزیمم تابع با استفاده از روش فیبوناچی...................................کد متلب پیدا کردن ماکزیمم تابع با استفاده از روش فیبوناچیپس از اجرای کد متلب مقدار x که به ازای آن تابع ماکزیمم می شود پیدا شده و نمایش داده می شود.برای نمایش نتایج خروجی کافیست برنامه را در محیط نرم افزار مت

حملات کامپیوتری

حملات کامپیوتریقصد داریم تا طی این مقاله با نوعی ازحمله به نام 1DoS آشنا شویم که ازخطرناک ترین حمله ها و به معنی عدم پذیرش سرویس است. همان طور که در روش های معمول حمله به کامپیوترها اشارهمختصری شد، این نوع حمله باعث از کارافتادن یا مشغول شدن بیش ازاندازه کامپیوترمی شود تاحدیکه غیرقابل استفاده می شود