👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:59

عنوان صفحه

چكيده 2

فصل اول: طرح تحقيق

مقدمه 3

بيان مسئله 4

اهميت و ضرورت پژوهش 6

اهداف پژوهش 9

سؤالهاي پژوهش 9

تعاريف نظري 10

تعاريف عملياتي 11

فصل دوم: پيشينة تحقيق

2-1- پيشينة تحقيق

2-2 پيشينة نظري 12

تاريخچه روانشناسي بلوغ 13

مفهوم بلوغ و تفاوت آن با نوجواني 13

عوامل مؤثر در بلوغ 14

بلوغ از ديدگاه روانشناسان 14

عاطفه چيست 17

جايگاه عاطفه در مغز از نظر زيستي 18

مراحل تشكيل هويت در جوانان دانشگاهي 19

الگوي تحور رواني- اجتماعي 19

تكاليف تحولي هويهورست براي نوجوانان 21

رشد و تكامل هيجاني- عاطفي 22

رشد هيجاني و عاطفي در نوجوانان 23

نيازهاي عاطفي فرد و اهميت آنها 24

رشد و تكامل اجتماعي 25

ترك خانه پدري 26

تأثير رواني وارد شدن به دانشگاه 26

تعادل عاطفي رواني نوجوان 27

خودمحوري نوجوانان 28

خود پنداره و انواع خود 29

الگوي اريك اريكسون درباره هويت 31

آسيب پذيري و انعطاف پذيري در فرد 32

عوامل حفاظتي انعطاف پذيري 33

انواع هويت 34

بحرانهاي دوره نوجواني 38

2-3- پيشينه عملي 39

فصل سوم: اجراي تحقيق

3-1- جامعه آماري 42

3-2- نمونه آماري و روش نمونه گيري 42

3-3- ابزار گردآوري داده ها 43

3-4- روش گرد آوري داده ها 45

فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته ها

4-1- تجزيه و تحليل يافته ها 46

4-1-1- اطلاعات مربوط به سؤال اول پژوهش 47

4-1-2- اطلاعات مربوط به سؤالهاي 2 تا 5 پژوهش 47

4-2- داده هاي جانبي 48

نمودار چند ضلعي فراواني مشاهده شده 50

نمودار ستوني فراواني مشاهده شده 51

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1- بحث و نتيجه گيري 52

5-2- محدوديت ها 55

5-3 پيشنهادات 55

پيوست

منابع و مآخذ

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ویلای کوهستانی با رویکرد ارگانیک و مینیمال پاورپوینت بررسی ساختمان سپهر شیراز(نمونه مشابه مسکونی) پروژه مالي سيستم حسابداري در بيمه شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کنگان (واقع در استان آذربایجان بوشهر) پایان نامه آهنگری