👈 فروشگاه فایل 👉

خاک و آبیاری

ارتباط با ما

... دانلود ...

خاک و آبیاری

فهرست

بخش اول خاک و آبیاری--------------------------------------------1

رشد گیاه وعوامل موثر در آن-----------------------------------------1

انرﮋی تابشی-----------------------------------------------------2

ترکیب اتمسفر----------------------------------------------------3

موجودات زنده----------------------------------------------------4

عناصر غذایی-----------------------------------------------------4

نقش عناصر غذایی در گیاه وعلائم کمبود آن------------------------------6

فرسایش خاک وکنترل آن--------------------------------------------9 فرسایش آبی------------------------------------------------------9

روش های مبارزه با فرسایش آبی------------------------------------10

عوامل موثر بر فرسایش آبی-----------------------------------------11

فرسایش بادی---------------------------------------------------12

عوامل موثر بر فرسایش بادی----------------------------------------13

کنترل فرسایش بادی-----------------------------------------------13

آلودگی خاک-----------------------------------------------------14

عناصر سمی-----------------------------------------------------15

آبیاری----------------------------------------------------------15

طبقه بندی آبهای آبیاری--------------------------------------------18

طبقه بندی آبهای آبیاری بر اساس قلیائیت------------------------------19

بخش دوم کودهای شیمیای--------------------------------------------20

نقش کودهای شیمیایی در افزایش تولید--------------------------------20

مشکلات استفاده ی بی رویه از کودهای شیمیایی--------------------------21

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت کلیسای سنت استپانوس مقاله رایانه در آموزش و پرورش قتل عمد شبه عمد و خطاي محض حل دستگاه Nمعادله و Nمجهول به روش عددی sor اثرات و عوامل مؤثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان نيشابور