👈 فروشگاه فایل 👉

مدیریت پروژه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مدیریت پروژه

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:56

«فهرست مطالب»

عنوان صفحه

فصل اول: 7

تاریخچه مدیریت پروژه 8

تعاریف مدیریت پروژه 9

فصل دوم: 14

دلایل استفاده ازمدیریت پروژه 15

اقدامات مدیریتی 15

وظایف مدیریت پروژه 16

کاربردهای مدیریت پروژه 17

فصل سوم: 19

فوایدومحدودیتهای پروژه 20

فصل چهارم: 24

فرایندهای پروژه 25

گروههای فرایند 25

تعامل بین فرایندها 27

فرایندهای عمده واصلی 28

فرایندهای فرعی وکمکی 29

فرایندهای اجرایی 30

فرایندهای کنترلی 31

فرایندهای اختتامی 32

فصل پنجم: 33

نرم افزار(P3)Primavera Project Planner 34

مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه(OPM3) 36

شناخت اجزای مدلOPM3 37

نتایج وشاخص کلیدی اندازه گیری(KPIS) 38

دسته بندی – نظراجمالی 38

دسته بندی PPP 42

دسته بندی SMCI 42

گامهایOPM3 بطور خلاصه 42

ورود به روندبهبود 43

خلاصه ونتیجه گیری 43

فصل ششم: 46

فرایند برنامه ریزی محدوده پروژه وورودیهای آن 47

ورودیهای برنامه ریزی محدوده 47

ابزارهاوتکنیکهای فرایند آغاز 47

خروجیهای فرایندآغاز 48

مدیریت محدوده پروژه 49

ابزارها وتکنیکهاوخروجیهای فرایندکنترل کلی تغییرات 49

فرایندکنترل کلی تغییرات 50

ورودیهای فرایندکنترل تغییرات 50

ابزارهاوتکنیکهای فراینداجرای برنامه پروژه 51

خروجیهای فراینداجرای برنامه پروژه 51

فراینداجرای برنامه پروژه 52

فرایندتهیه برنامه پروژه 53

مدیریت فرایندهای پروژه 53

ارتباط فرایندها 53

تشریح مفاهیم 55

واژه نامه انگلیسی – فارسی 57

فهرست منابع 58

👇محصولات تصادفی👇

مقاله ترجمه شده مدیریت فنی (Research)(پژوهش در عملیات OR) کد متلب آموزش سیستم فازی Takagi-Sugeno با استفاده از روش حداقل مربعات سبك اسنادي كودك عادي وكودك عقب مانده ذهني دانلود تحقیق در مورد قرآن شناسی تحقيق آلودگي محيط زيست