👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس

پژوهش حاضر٬ با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس » كه با هدف يافتن رابطه بين عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنين يافتن تفاوت منبع كنترل و عزت نفس بين دانشجويان دختر و پسر , انجام شد.

منبع كنترل كه داراي دو بعد دروني و بيروني است و بنابر فرضيات راتر ,افرادي كه داراي منبع كنترل دروني هستند معتقدند كه اعمالشان نقش عمدهاي در به حد اكثر رساندن برون دادهاي بد يا خوب دارد و افراد داراي داراي منبع كنترل بيروني٬ فكر ميكنند برون دادهاي بد يا خوب ارتباطي با رفتار انها ندارد.........

👇محصولات تصادفی👇

کد متلب حل جدول سودوکو تفکر انتقادی، آموزش انتقادی مجموعه سوالات استخدامی با پاسخ تحقيق سرمايه اجتماعي تحقيق آشنايي با مفهوم خويشتن “خود شناسي“