👈 فروشگاه فایل 👉

ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

بخشی از متن اصلی:

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول-نقش صنايع در رويكردهاي زيست محيطي

1-1- تاريخچه فعاليت صنعتي درايران13

2-1- توسعه صنعتي و محيط زيست 15

3-1- نماي عمومي فرايند توليد در واحدهاي صنعتي 15

4-1- روشهاي جلوگيري از آلودگي 16

5-1- وضعيت صنايع كشور از ديدگاه نوع صنعت و تعداد كاركنان22

6-1- فعاليت هاي زيست محيطي بخش صنعت و معدن 22

1-6-1- ساختارهاي حمايتي و هدايتي22

1-1-6-1- اقدامات زيست محيطي در سطح ستادي 23

2-1-6-1- اقدامات زيست محيطي در شهرك هاي صنعتي23

3-1-6-1- اقدامات زيست محيطي طرح تحقيقات صنعتي – اموزشي اطلاع رساني وزارت صنايع ومعادن24

2-6-1- فعاليت هاي مهندسي مبتني بر كنترل آلودگي 25

3-6-1- فعاليهاي مبتني بر پايش و پيشگيري از آلودگي 25

1-3-6-1- ارزيابي اثرات توسعه 27

2-3-6-1- سيستم مديريت زيست محيطي

3-3-6-1- بهره وري سبز 29

4-3-6-1- توليد پاكتر 29

5-3-6-1- بازيافت مواد 30

6-3-6-1- مميزي محيط زيست 30

4-6-1- فعاليتهاي مبتني بر توليد محصولات سازگار با محيط زيست 30

1-4- 6-1- زمينه سازي جهت كنترل آلودگي خودروهاي توليد داخل 31

.

2-4-6-1- حذف و جايگزيني مواد مخرب لايه ازن 32

فصل دوم – راهبردهاي زيست محيطي در صنعت 33

1-2- ناديده گرفتن مشكل 34

2-2- رقيق كردن34

3-2- كنترل آلودگي در انتهاي خط 34

4-2- پيشگيري از آلودگي 38

5-2- شيوه هاي اصلي راهبرد توليد پاكتر 39

6-2- وي‍‍‍ژگي هاي رويكرد توليد پاكتر 40

1-6-2-تنوع و گستردگي 40

2-6-2- حفاظت محيط زيست 41

3-6-2- سادگي 41

4-6-2- خلاقيت و نوآوري 42

5-6-2- مقبوليت 42

6-6-2- بازدهي اقتصادي 43

7-2- مقايسه رويكرد كنترل آلودگي در انتهاي خط و توليد پاكتر 44

8-2- توليد پاكتر و توسعه پايدار 47

9-2- دلايل سرمايه گذاري در توليد پاكتر 48

10-2- سياست ها و اهرم هاي مورد استفاده براي هدايت صنايع به سمت توليد پاكتر 49

11-2- موانع و مشكلات اجرايي نمودن استراتژي هاي توليد پاكتر 50

1-11-2- موانع ناشي از فقدان درك صحيح 50

2-11-2- موانع ساختاري 50

3-11-2- موانع مربوط به كمبو الاعات 50

4-11-2- موانع فني 50

5-11-2- موانع اقتصادي 50

فصل سوم –نگاهي اجمالي به محيط زيست 51

تاريخچه سازمان حفاظت محيط زيست 52

هدف53

وظايف اساسي سازمان 55

تشكيلات سازمان 55

1-3- دفاتر مستقل55

1-1-3- دفتر حوزه رياست و دبيرخانه شورايعالي محيط زيست 55

2-1-3- اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل55

3-1-3- اداره كل نظارت و بررسي 56

4-1-3-حراست 56

5-1-3- ادارات كل استان ها56

2-3- معاونت آموزش و پرورش و برنامه ريزي 56

3-3- دفتر آموزش زيست محيطي 56

4-3- دفتر طرح و برنامه و اطلاع رساني 57

5-3- دفتر مشاركت هاي مردمي 57

6-3- معاونت محيط زيست انساني57

1-6-3- دفتر ارزيابي زيست محيطي 59

2-6-3- دفتر بررسي آلودگي هوا 59

.

3-6-3- دفتر بررسي آلودگي آب و خاك 59

4-6-3- دفتر امور آزمايشگاه ها 59

..

7-3- معاونت محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي 59

1-7-3- دفتر زيستگاه ها و امور مناطق 61

2-7-3- دفتر امور حيات وحش و آبزيان62

3-7-3- دفتر موزه تاريخ طبيعي 64

4-7-3- دفتر محيط زيست دريايي 64

5-7-3-معاونت پشتيباني و امور مجلس64

فصل چهارم-دستورالعمل اجرايي عملي توليد پاكتر 66

1-4- فاز اول –برنامه ريزي و سازماندهي 67

..

1-1-4- كسب توافق مديريت واحد 67

2-1-4- تشكيل تيم پروژه 68

3-1-4- توسعه سياست ها ، اقدامات و اهداف زيست محيطي 69

4-1-4- برنامه ريزي و ارزيابي توليد پاكتر 69

2-4- فاز دوم – پيش ارزيابي 69

1-2-4- توصيف شركت و نمودارهاي جرياني 70

2-2-4- بازرسي عيني و دقيق 71

3-2-4- انتخاب نقاط تمركز 72

3-4- فاز سوم – ارزيابي72

1-3-4- جمع آوري اطلاعات كمي 73

2-3-4- موازنه مواد74

3-3-4- شناسايي گزينه هاي توليد پاكتر 74

4-3-4- ثبت و مرتب سازي گزينه ها 75

4-4- فاز چهارم – بررسي و مطالعات امكان سنجي 76

1-4-4- امكان سنجي اوليه 76

2-4-4- امكان سنجي فني 77

3-4-4- امكان سنجي اقتصادي 78

4-4—4- امكان سنجي زيست محيطي 78

5-4-4- ملاحظات مراحل ارزيابي 80

6-4-4- انتخاب گزينه ها براي اجراي نهايي 80

5-4- فاز پنجم – اجرا و استمرار 80

1-5-4-آماده سازي يك برنامه اجرايي80

2-5-4- اجراي گزينه هاي منتخب 80

فهرست منابع 81

1-1- تاريخچه فعاليت هاي صنعتي در ايران:

سرزمين ايران بدليل موقعيت جغرافيايي زيستي و وجود سرزمين هاي حاصلخيز، يكي از قديمي ترين و قدرتمندترين تمدن هاي بشري بوده است. اگر تعريف جامع صنعت به صورت صورت ذيل مد نظر قرار گيرد:

صنعت به كليه فعاليت هايي اطلاق مي گردد كه در جهت تغيير فيزيكي يا شيميايي مواد از طريق فرآيندهاي صنعتي به منظور تبديل و يا آماده سازي اين مواد به محصولات و خدمات قابل مصرف، صورت مي پذيرد ايرانيان باستان در شمار قديمي ترين صنعت كاران و صاحبان فن قرار مي گيرند. در اين دوران بعلت شيوه زندگي و نوع اقتصاد و روابط اجتماعي، توليدات صنعتي عمدتاً تامين كننده مايحتاج داخلي اقوام بوده است:

در قرون شانزدهم و هفدهم بتدريج با توسعه جوامع و تحول وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فعاليتهاي توليدي و صنعتي نيز گسترش يافت و كارگاه هاي صنعتي با تعداد كارگر زياد كه اغلب وابسته به حكومت و دربار بودند پديدار گشتند. در همين دوره تحول شگرفي در صنعت جهان پديدار گشت و رشد اقتصادي، صنعتي آنها به سرعت فزوني يافت. اين زمان فرصت مناسبي جهت پيشرفت صنعتي ايران بود كه متاسفانه بدلايل متعدد از جمله ضعف حكومتها، شيوه زندگي سنتي، قوم گرايي و ساختار اقتصادي چنين نشده و صنعت ايران تا يالها به همان صورت ابتدايي و غير ماشيني و در حد تامين نيازهاي داخلي، باقي ماند. در دهه 1260 هجري با جلب توجه سرمايه گذاري خارجي صنعت بصورت نوين و ماشيني بتدريج به ايران وارد شد.

در ابتداي دهه 1300 با ظهور سلسله پهلوي و بدنبال تقويت و اقتدار حكومت مركزي و افزايش درآمدهاي دولت از طريق فروش نفت سرمايه گذاري دولتي در صنايع بشدت افزايش يافت. بطوريكه در طي مدت هفت سال از 1311 تا 1317 حدود 63 كارخانه جديد با بيش از 30 هزار كارگر در كشور راه اندازي شد و روند صنعتي شدن ايران از اين دوران به صورت جدي تر ادامه يافت. از مهمترين ويژگيهاي صنعت در اين دوران مي توان به توسعه صنايع مونتاژ، عدم توجه به تربيت نيروي متخصص داخلي و اتكاء به كارشناسان خارجي و تكيه بر درآمدهاي نفتي اشاره كرد.(9)

پس از انقلاب اسلامي در سال 1357 اولين اولويت بخش صنعت رفع وابستگي و استقلال اقتصادي اعلام گرديد. در اين راستا برنامه ريزي هايي در برنامه اول توسعه صورت پذيرد كه بعلت جنگ تحميلي و محاصره اقتصادي با مشكلات زيادي روبرو شد وليكن اين اهداف در برنامه دوم توسعه تحقق يافت و اكنون نيز تمركز اصلي برنامه سوم در بكارگيري كامل از ظرفيت هاي ايجاد شده در برنامه هاي اول و دوم توسعه مي باشد.

این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات:81

👇محصولات تصادفی👇

نگاهی به سیر هتل داری وطبقه بندی ومشخص کردن انواع هتل ها گزارش کارآموزی پتروشیمی شیراز شرح فرآيند توليد نيرو حقوق اسرای جنگي در اسناد بين المللي بررسي سلامت رواني كاركنان دانشگاههاي هنر و پيام نور دانلود طرح توجیهی ریخته گری قطعات چدن خاکستری و نشکن