👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی انواع کارتهاي هوشمند

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی انواع کارتهاي هوشمند

چکیده

از حدود چهاردهه قبل، اولین کارتهای هوشمند به بازار عرضه شدند و به دلیل کاربردهای گسترده آنها با سرعتفزاینده ای در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفتند. یک کارت هوشمند عبارتاست از جسم فیزیکی کارت که یک تراشه رایانه ای برروی آن نصب شده باشد. ظرفیتحافظه این کارت ها بین1الی64کیلو بایت قابل تغییر است. از طرفی، قابلیتذخیره سازی و پردازش اطلاعات و نیز، قابلیت بالای مراقبت از اطلاعات ذخیرهشده، کاربرد این کارت ها را به کلیه عرصه های زندگی انسانگسترشداده است. دراین پروژه ضمن معرفی کارت-های هوشمند و اشاره ای به تاریخچه ظهور و رشد آنها،به فناوری انواع کارت های هوشمند پرداخته شده و پس از برشمردن مزایای استفادهاز این کارت ها، به کاربردهای کارت در پنج حوزه مختلف، از جمله: حمل و نقل؛گردشگری؛ فرهنگی – رفاهی؛ پرداخت های روزمره شهروندان و خدمات نیروی انسانیسازمان ها توجه شده است.

مقدمه

درحال حاضر، بشر به اين حقيقت دست پيدا كرده است كه انتقال فيزيكي،زمان¬بر،هزينه زا ومحدودكننده است و براي آنكه بتواند اين مشكل را مرتفع كند، از ابزارهاي مختلف سودجسته است . اما وسيله اي كه بيش از وسايل ديگر، مورداستفاده قرارگرفته وتاكنون بسياري از مشكلات را حل كرده است و ازطرفي محدوديتهاي كمتري نيز دارد،انتقال اطلاعات ازطريق تكنولوژيهاي ارتباطي است .

اين انتقال ، علاوه بر آنكه باعث پيشبرد فعاليتها مي گردد، محدوديتهاي انتقال فيزيكي را نداشته و حتي در مواردي بهتر ازآن عمل مي كند. به عنوان مثال ، در انتقال فيزيكي ، امكان بروز اشتباه ، دوباره كاري و... به وفور مشاهده مي شود درحالي كه در انتقال اطلاعات ، اين موارد به حداقل مقدار خودمي رسند. انتقال اطلاعات نيازمند يك تكنولوژي است كه در جهانبه عنوان تكنولوژي اطلاعات شناخته مي شود .

تكنولوژي اطلاعات داراي اين ويژگي است كه مرز علم و دانش را برداشته و ازتجمع دانايي در يك فرد يا يك مجموعه جلوگيري مي كند .با اين تكنولوژي ، ارتباط كشورها و مردمان آن بيشتر و نزديكتر شده و جهان به سمت يك دهكده جهاني پيش مي رود. درنهايت باعث مي شود كه مكان ، معني فعلي خود را ازدست داده و محدوديتهاي مكاني ازبين برود .

از آنجايي كه اين تكنولوژي باعث مي شود كه تمامي حرفه ها به صورت جهاني بتوانند از آن بهره گيري كنند، لزوم آشنايي و استفاده از آن ، ثابت مي شود. به عنوان مثال ،توليدكنندگان براي تمامي مراحل خريد مواداوليه ، توليد زير قطعات ، مونتاژقطعات وفروش محصولات خود نياز بهبهره گيريمناسب از تكنولوژي اطلاعات دارند چرا كه چنانچه اين بهره گيري به صورت مناسب وجود نداشته باشد، باعث از دست رفتن فرصتهاي مختلف مي گردد .

روند تكنولوژي اطلاعاتي اين حقيقت را نشان مي دهد كه يا بايد با اين تكنولوژي آشنا شده و حداكثر استفاده را از آن كرد يا اينكه چشم و گوش را به روي آن بست و آن راناديده گرفت .

نگاهي گذرا به چگونگي پيشرفت كشورهاي توسعه يافته و روند پيشرفت آنها نشان مي دهد كه اين كشورها در اين تكنولوژي پيشقدم بوده و از آن به نحو مناسب استفاده مي كنند. درحالي كه ساير كشورها به نحو مناسب از اين تكنولوژي استفاده نمي كنند .

فهرست :

الف-چکیده 9

ب-مقدمه 10

ج-تاریخچه کارت های هوشمند 12

د-فصل اول : مشخصات کارت هوشمند 17

1.1مشخصات فیزیکی کارت هوشمند 17

1.2 دسته بندی های کارت هوشمند 18

• 2.1. 1دسته بندی بر اساس سطح تماسی 18

• 2.2.1كارت‌هاي هوشمند تماسي(Contact Smart Card) 18

• 3.2.1كارت‌هاي هوشمند غيرتماسي(Contactless Smart Card) 19

• 4.2.1كارت‌هاي هوشمند تركيبي(Dual-Interface Smart Card) 20

• 1.2. .5دسته بندی بر اساس نوع تراشه 20

• 6.2.1انواع تراشه های کارت هوشمند 20

• 7.2.1تراشه های دارای حافظه 21

• 8.2.1مدارهای مجتمع خاص منظوره 21

• 9.2.1تراشه های دارای ریز پردازنده 22

3.1.افزایش کارایی و سرعت تعامل 22

4.1.استانداردهای کارت هوشمند 23

• 1.4.1استانداردهای بین المللی کارت هوشمند 23

• ISO/7816 2.4.1(استاندارد کارتهای هوشمند تماسی) 24

• 3.4.1 استانداردهای کارت هوشمند غیر تماسی 25

ه-فصل دوم : اجزاء کارت هوشمند 26

1.2 اجزای اصلی کارت 26

• 1.1.2 چاپ و برچسب گذاری 27

• 2.1.2 برجسته سازی 28

• 3.1.2 تصویر سه بعدی 28

• 4.1.2 قاب نشانگر 28

• 5.1.2 اجزای لمسی 29

• 6.1.2 علامت مغناطیسی 29

• 7.1.2 پیمانه تراشه 29

• 8.1.2 انتن 30

22. ریز کنترل کننده های کارت هوشمند 30

• 1.2.2 پردازشگر 35

• 2.2.2 حافظه 36

1.2.2.2ROM 37

2.2.2.2SRAM 37

3.2.2.2DRAM 38

.24.2.2EPROM 39

5.2.2.2 Flash & EEPROM 40

• 3.2 سخت افزار تکمیلی 40

و-فصل سوم : امنیت کارت هوشمند 43

1.3 حملات رایج بر کارت های هوشمند 43

• 1.1.3 مقدمه برای طبقه بندی حملات 43

• 2.1.3 طبقه بندی حمله کنندگان 44

1.2.1.3 حملات از طریق خروجی به دارنده کارت و مالک کارت 45

2.2.1.3 حملات از طریق دارنده کارت به خروجی 46

3.2.1.3 حملات از طریق دارنده کارت به مالک اطلاعات 46

4.2.1.3 حملات از طرف صادر کننده علیه دارنده کارت 48

5.2.1.3 حملات از طریق تولید کننده علیه صاحب اطلاعات 48

2.3 اجرای سریع الگوریتم های رمزی AES در کارت های هوشمند 48

• 1.2.3 روش ترکیب شده ی AES 51

1.1.2.3 الگوریتم انتخابی AES 52

• 2.2.3 برنامه ریزی حافظه ی COS 56

1.2.2.3 روش CSOD 58

• 3.2.3 مرحله اجرا 60

3.3 طراحی اصولی پردازشگرهای کارت هوشمند مقاوم در برابر دستکاری 61

• 1.3.3 حملات هجومی 62

1.1.3.3 باز کردن بسته بندی کارت هوشمند 62

2.1.3.3 بازسازی طرح 63

4.1.3.3 ریزیابشگری دستی 63

5.1.3.3 تکنیکهای بازخوانی حافظه 63

6.1.3.3 تکنیکهای پرتوی ذره 64

• 2.3.3 حملات غیر هجومی 64

• 3.3.3 چاره جویی ها 66

1.3.3.3 سیگنال حالتی تصادفی 66

2.3.3.3 چند شیاره کردن تصادفی 68

3.3.3.3 حسگرهای فرکانس پایین قوی 68

4.3.3.3 نابودی مدار بندی تست 69

5.3.3.3 شمارشگر برنامه محدود شده 70

6.3.3.3 شبکه های حسگر لایه بالا 71

ز-فصل چهارم : طراحی کارت هوشمند 73

1.4طراحی و آزمایش تراشه کارت هوشمند با استفاده از شبکه 73

2.4 طـراحــی و ازمــایش تــراشه کارت هوشمنــد با استفــاده از شبکــه بـــر اساس تــراشه خودکار چرخه ای 74

• 1.2.4 تراشه کارت هوشمند کار رکن 3 75

• 2.2.4 ساختار زنجیره 76

1.2.2.4 پروتکل پیوند خودزمان 76

2.2.2.4 انجام قابل سنجش 77

3.2.2.4 تعویض پکت اطلاعاتی 78

• 3.2.4 ترکیب و مجتمع کردن تراشه کارت هوشمند با استفاده از زنجیره 79

1.3.2.4 ساختار شبکه 80

2.3.2.4 ادابپتور (مبدل برق) رابط شبکه 80

ح-فصل پنجم : کاربردهای کارت هوشمند 82

1.5 کاربردهای کارت هوشمند 83

2.5 کاربرد های شناسایی 84

3.5 کاربرد های مالی 84

• 1.3.5خدمات حمل و نقل درونشهری و بین شهری 85

• 2.3.5 خدمات کارت در حوزهگردشگری 87

• 3.3.5 خدمات کارت هوشمند در حوزه فرهنگی – رفاهی 89

• 4.3.5 خدمات کارت در حوزه پرداخت های شهروندان 90

• 5.3.5 خدمات کارت درحوزه نیروی انسانی 91

4.5 كاربرد‌هاي نگهداري اطلاعات 91

5.5 كارت‌هاي هوشمند چند منظوره 92

6.5 قسمت هايي از تکنولوژی های ساخت کارت هوشمند در ايران 94

ط-نتیجه 95

ی-منابع 96

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی متالوژی تحقیق بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی دانلود نقشه بخش های شهرستان تفرش شیپ فایل آبراهه های استان سمنان نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان نوشهر (واقع در استان مازندران)