👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی نصب در راه اندازي كابلهاي اتصالات كامپيوتر (Ethernet )

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی نصب در راه اندازي كابلهاي اتصالات كامپيوتر (Ethernet )

اگر همه ي كامپيوترهاي شما دريك طبقه قرار دارند ، مكان منطقي براي تمركز تجهيزات شما درنقطه ي مياني بين تمام كامپيوتر ها مي باشد .

اگر تعداد كامپيوترهاي شما در طبقه ي اول برابر است با تعداد ديگر كامپيوترهاي شما در طبقه هاي ديگر ، منطقه اي را پيداكنيد كه نزديك ترين مكان ممكن به كل كامپيوتر ها باشد .و براي بر پايي تجهيزات زمانيكه شما تصميم داريد به قرار دادن تجهيزات متمركز

كننده (conentrator) را در كنار تعدادي از ديگر تجهيزات شبكه اي ، نظريات ونقشه هاي كاري معمول كاربردي ندارند ( شبيه به عمل كردن افكار عمومي به شكل روشها وپليتك ها ويا تئوري هاي اقتصادي و ... ) حدس زدن اين كه چگونه بنظر مي رسد نگاه درصورت همسرتان نيز جزء اين امور سخت ( تنه زدن ) محسوب مي شود .

بخش هاي آورده شده در دستورات پايين به شما كمك مي كند تا يك شبكه هاي غير معمول وخاصي راعمل نمائيد .

شبكه هاي متمركز نياز به شرايط محيطي دارند :

شبكه هاي متمركز كننده (conentrator) نياز به برخي شرايط محيطي دارندواگر اين شرايط مطابق با مقتضيات آنها نباشد اين متمركز كننده ها دچار مشكل مي شوند وحتي شايد از بين بردند .

براي مطمئن شدن از سلامتي محيط براي شبكه ي متمركز كننده ي خوددستورات زير را عمل كنيد .

كيفت هواي خوب را ايجاد نماييد . بعد از آنكه كابلها رامتصل گرديد نبايدشما شبكه ي متمركز كننده را بطور مدام مديريت كنيد . مراقبتي درحدمراقبت ازكودكان نيازي نيست اين به آن معنا است كه مي توانيد اين متمركز كننده را در گوشه كناري آزاركرد ، اما شمابايد محيطي خشكي را تهيه كنيد ، وهمچنين محيطي خالي ازگردوغبار .

از پوشاندن دستگاه بپرهيزيد اين لوازم را درقفسه اي بسته قرار ندهيد وبراي دوري ازگرد وغبار در پلاستيك قرار ندهيد – اين دستگاه نيازبه چرخش هوا بنظر جلوگيري از بالا رفتن دما دارد .

ازحرارت دادن به آن بپرهيزيد دستگاه متمركز كننده را از قرار گرفتن در زير تابش مستقيم نورخورشيد رادياتورها ، گرما سازها ، وياديگر منابع حرارتي دور كنيم .

از قرار دادن آن در كنار ديگر دستگاه هاي الكتريكي بپرهيزيد دستگاه متمركز كننده را از قرار دادن كنار چراغهاي مهتابي ، راديوها ويادستگاههاي فرستندي راديويي بپرهيزيد .

دستگاههاي متمركز كننده منبع تغذيه انرژي ندارند :

متمركز كننده هاي Ethernet نيازي به منبع الكتريكي دارند ، بنابراين آنهابايد در نزديكي يك منبع الكتريكي قرار داشته باشد مگر اينكه شما بخواهيد كار الكتريكي ويژه انجام دهيد ( وبا استفاده از كابل براي انتقال برق از منبع الكتريكي تا دستگاه برايتان مشكلي نداشته باشد ) يك قفسه - كه مي تواند محل خوب وبزرگي براي مخفي كردن دستگاه شما باشد – كارساز نخواهد بود چون معمولا هيچ يزبرقي درنزديكي آن نخواهد بود .

هشدار دستگاه را به نوسان گير متصل نياييد نوسان گير را به پريز برق متصل كنيد وبعد دستگاه را به آن وصل كنيد وامواج به سرعت دركابلها پخش شده وهر چيزي را درمسير كابلها حذف ونابود خواهد كرديك نوسان خوب مي تواند هر NIC را در يك شبكه Network جدا وجمع آوري كند يك شوك الكتريكي قوي مي تواند خطر را براي NIC افزايش دهد وباعث سوزاندن Motherboand كامپيوتر شود ( بدانيد كه هر NIC متصل است به يك Connector وهر NIC همچنين مي تواند به يك Motherboand متصل شود )

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت شوراها و قطع‌نامه‌های جهانی موثر در امر مرمت شهری كارآموزي در مجتمع كارگاهي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلسي گزارش کارآموزی برق دانلود گزارش کارآموزی شرکت فرآورده های غذایی هلیانه بررسی اتانازي