👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود مقاله یک سیستم کنترل و ساختار جدید برای مبدل بوست بر اساس مدلسازی فضای حالت بمنظور تصحیح ضریب

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود مقاله یک سیستم کنترل و ساختار جدید برای مبدل بوست بر اساس مدلسازی فضای حالت بمنظور تصحیح ضریب

عنوان انگلیسی مقاله:

A New Structure and Control System for Boost

Converter Based on State Space Modeling for

Power Factor Correction

عنوان فارسی مقاله:

یک سیستم کنترل و ساختار جدید برای مبدل بوست بر اساس مدلسازی فضای حالت بمنظور تصحیح ضریب توان

سال انتشار:2015

تعداد صفحات انگلیسی:7

تعداد صفحات فارسی به فرمت ورد قابل ویرایش:25

Abstract

In this paper a new topology for boost converter as

well as an efficient control system based on state space modeling

is presented in order to improve the power factor of the network.

The main objective of this study is to adjust the real power of DG

resources connected to network. The proposed power factor

correction (PFC) boost converter includes two loops for current

and voltage control and on this basis proportional-integral (PI)

controllers are considered for both voltage and current.

Controller parameters are determined to optimize the power

factor correction and improve the current quality for load

variations in both dynamic and steady states. Performance of the

proposed converter and modeling procedure for control system is

explained in this paper. Theoretical analysis are verified in PSIM

which shows the control scheme of the proposed converter

exhibits fast and very desirable dynamics for load variations.

چکیده

در این مقاله یک توپولوژی جدید برای مبدل بوست و همچنین یک سیستم کنترل موثر بر اساس مدل‌سازی فضای حالت،بمنظور بهبود ضریب توان شبکه ارائه می‌شود.مهمترین هدف این مطالعه تنظیم توان حقیقی منابع DG متصل شده به شبکه است.مبدل بوست تصحیح ضریب توان(PFC) داده شده دارای دو حلقه برای کنترل ولتاژ و جریان است و بر این اساس کنترل‌کننده انتگرالی-تناسبی(PI) برای ولتاژ و جریان در نظر گرفته می‌شود.پارامترهای کنترل‌کننده برای بهینه کردن تصحیح ضریب توان و بهبود کیفیت جریان برای تغییرات بار در دوحالت پایدار و دینامیکی،تعیین می‌شوند.عملکرد مبدل ارائه شده و روند مدلسازی برای سیستم کنترل در این مقاله توضیح داده می‌شود.تحلیل تئوری در PSIM تایید می‌شود که نشان می‌دهد الگوی کنترل مبدل ارائه شده ،دینامیک بسیار مطلوب و سریعی برای تعییرات بار از خود به نمایش می‌گذارد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت زندگینامه و آثار استیون هال فهرست بندی و خلاصه مبحث 16 (مرور و دوره) دانلود تحقیق در مورد زندگی نامه شعرا تاثیر صنعتی شدن بر تحرک اجتماعی زنان نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ملکان (واقع در استان آذربایجان شرقی)