👈 فروشگاه فایل 👉

تکنیک حل مساله

ارتباط با ما

... دانلود ...

تکنیک حل مساله

تکنیک حل مساله

اهداف دوره تکنیک حل مساله

 ايجاد و تقويت دانش و مهارت لازم در كاركنان جهت حل مسائل

 تغيير روش تصميم گيري در سازمان از روش خود محوري به روش كار گروهي

 حل مسائل بصورت گروهي و تجربه نمودن آن در قالب كارگاههاي آموزشي

 ايجاد ارتباط با همكاران ديگر جهت انتقال دستاوردها و تجربيات بدست آمده

 آشنايي مختصر با ابزارهاي ساده آماري و تكنيكهاي حل مسائل

 حركت همگاني بسوي تيمسازي و كار گروهي با هدف ايجاد بهبود مستمر

مهمترین مطالب دوره

مفهوم ارزش

ابعاد كيفيت گاروين Garvin

تعـريف مـشكل

تعريف تيم

ويژگيهاي تيم

انواع تيمهاي حل مساله

مزاياي ديگر روش حل مسئله

کارتیمی

تشكيل و رشد يك تيم كاري

ویژگی های هدف

شش گام براي حل يك مسئله

عوامل شكست در حل يك مسئله

عوامل موفقيت در حل يك مساله (كار(

چگونه يك مسئله را تشخيص دهيم ؟

نمودارهاي نمايش فرايند توليد

شش پرسش كليدي SIX W

ا لگوريتم جمع آوري داده ها

ا لگوريتم جمع آوري داده ها

...

هفت ا بزار بهبود كيفيت

چهارچوبهاي اساسي جهت استفاده از هفت ابزار كيفي

فلوچارت

چك شيت ( برگه هاي كنترل )

هيستوگرام ( نمودار ستوني )

نمودارتجزيه و تحليل پـارتو

نمودارتجزيه و نحليل علت معلول (استخوان ماهي )

نمودار پراكندگي (پخشودگي)

كنترل چارت ( نمودارهاي كنترلي )

....

روشهاي تصميم گيري گروهي

روش طوفان مغزي

روش گروه اسمي

روش دلفي

روش توافق بوسيلة كارت

روش ماتريس انتخاب زوجي

روش رتبه بندي معيارها و ضابطه ها

....

....

👇محصولات تصادفی👇

پژوهش جامعه ‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن پاورپوینت بررسی و تحلیل کتاب های رياضي و فارسي اول، دوم، سوم ابتدايي با موضوع تجمل گرایی در برابر سا نقشه ی خطوط همدمای استان کردستان شیپ فایل زمین لغزش های استان خراسان شمالی طراحي فني نگهداري و تعميرات بر مبناي شرايط CBM