👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود مقاله تاثیر تولید پراکنده بر روی پایداری ولتاژ سیستم توزیع

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود مقاله تاثیر تولید پراکنده بر روی پایداری ولتاژ سیستم توزیع

دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی

عنوان انگلیسی مقاله:

Influence of Distributed Generation on Distribution System Voltage Stability

عنوان فارسی مقاله:

تاثیر تولید پراکنده بر روی پایداری ولتاژ سیستم توزیع

سال انتشار:2015

تعداد صفحات انگلیسی:4

تعداد صفحات فارسی به فرمت ورد:13

Abstract

Interconnected operation of distributed generation

(DG) will become the future trend. This paper studies the voltage

stability of distribution network with DGs. According to different

network interfaces and operating modes, DGs are classified into

four different node types. The processing methods in power flow

calculation are also analyzed in this paper. Then voltage stability

condition of distribution network is derived out based on the

power flow solution. According to four types of DGs, simulations

and analysis of the impact on the voltage stability index are conducted.

Simulation results show that the voltage stability is reduced

by accessing PV-type DGs, and the quantity of PV-type

DGs should be limited. Additionally, the voltage stability of distribution

network is improved by accessing PQ-type DGs on different

location and capacity.

چکیده

وصل کردن تولید پراکنده(DG) به شبکه تبدیل به گرایش آینده خواهد شد.این مقاله پایداری ولتاژ شبکه توزیع با DGها را مورد مطالعه قرار می‌دهد.بر اساس واسط‌های گوناگون شبکه و مدهای کاری،DGها در چهار نوع گوناگون طبقه‌بندی می‌شوند.سپس وضعیت پایداری ولتاژ شبکه توزیع بر اساس حل پخش توان،استخراج می‌شود.بر طبق چهار نوع DG،شبیه‌سازی و تحلیل تاثیر بر روی شاخص پایداری اجرا می‌شود.نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهند که پایداری ولتاژ با اتصال DGهای نوع PV به شبکه توزیع کاهش پیدا می‌کند و باید مقدار DGهای نوع PV محدود شود.علاوه بر این پایداری ولتاژ شبکه توزیع بوسیله اتصال DGهای نوع PQ به شبکه توزیع در مکان و ظرفیت گوناگون افزایش پیدا می‌کند.

👇محصولات تصادفی👇

حل تمرین کتاب تصویربرداری پزشکی سیگنال ها و سیستم ها پرینس و لینکز – ویرایش دوم تاثیر بانک ها در رشد اقتصادی طراحي الگوي مديريت بلايا براي ايران گزارش کارورزی در یک شرکت نرم افزاری بررسی انواع سنگ و کاربرد آن