👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت حوادث ناشی از کار

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت حوادث ناشی از کار

قسمتی از متن:

الف: تعریف کار

کار مجموعه اعمالی است که انسان به کمک مغز، دست، ابزار و ماشین برای استفاده عملی از ماده روی آن انجام می دهد.

ب: تعریف حادثه

حادثه عبارتست از رویدادی که بطور تصادفی و بنا به عللی ناشناخته و غیرقابل پیشگیری رخ می دهد. حادثه واقعه ای غیر منتظره یا پیش بینی نشده که می تواند در تمام موقعیتهای زندگی رخ دهد. حادثه عبارتست از رویدادی کنترل نشده، غیرعمدی وپیش بینی نشده که بدون برنامه قبلی رخ می دهد و سبب وقوع صدمه یا آسیب می شود.

این پروژه برای درس ایمنی و بهداشت کار می باشد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تاج محل آشنایی با پست فشار قوی كاربرد روش L1 – تقريب در معادلات انتگرال تكين فواصل فازی در شبکه توزیع برق‎ شیپ فایل حوضه آبریز اصلی فلات مرکزی و زیرحوضه های آن