👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي عملكرد مديران تحصيلكرده و غير تحصيلكرده

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي عملكرد مديران تحصيلكرده و غير تحصيلكرده

قسمتی از متن :

با اینکه امروزه مدیریت در دنیای پیچیده و متحول جایگاه اساسی خود را پس از فراز و نشیب های بسیار پیدا کرده است، به نظر میرسد در کشور ما بیان فوق مصداق کامل عینی پیدا نکرده است . مدیریت آموزشی نیز از این امر مستثنی نبوده و هنوز جایگاه واقعی خود را در مفهوم علمی خود باز نیافته است. هنوز هم در موارد بسیاری ،مدیران فعلی آموزشی در نهایت مدیران آموزشی به معنی مجری قوانین و مقررات جاری هستند نه «رهبر آموزشی» و لازمه این کار توجه به مدیریت آموزشی و بها دادن به آن در مفهوم علمی آن است.

از میان انواع مدیریت آموزشی، مدیریت آموزشی در سطح مدارس یکی از با اهمیت ترین و حساس ترین وظایف محسوب میگردد. آموزش در مدرسه انجام می گیرد و کیفیت آموزش و نتایج آن نیز به مدرسه بستگی دارد. لذا نظام آموزشی باید از مدیران توانا، کار آمد و کار آزموده در سطح مدارس برخوردار باشد تا بتواند وظایف خطیر خود را به نحو موثر به انجام برساند، و این امر مستلزم آن است که نظام آموزشی از یک در جهت پرورش و جذب مدیران ماهر و تحصیل کرده گام بردار و از طرف دیگر سیستم انتخاب و انتصاب مدیران آموزشی را طوری طراحی نماید که از طریق مدیران شایسته و کاردان و تحصیل کرده به سمت های مدیریت آموزشی انتخاب کردند.

فهرست مطالب :

فصل اول

مقدمه

تعریف موضوع

اهمیت موضوع

اهداف تحقیق

فرضیات تحقیق

قلمرو تحقیق

تعاریف اصطلات

فصل دوم

پیشینه و ادبیات تحقیق مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق

فصل سوم

سیر تحول مدیریت

نظریه کلاسیک مدیریت

نظریه مدیریت علمی

نظریه مدیریت اداری

نظریه بوروکراسی

مزایا و محدودیتهای عمده تئوری کلاسیک مدیریت

مکتب روابط انسانی

تئوری علم مدیریت

نگرش سیستمی

مدیریت اقتضائی

تاثیر تئوریهای مدیریت بر مدیریت آموزشی

تعاریف مدیریت

ویژگیهای منحصر به فرد مدیریت

مهارت مورد نیاز مدیران

عوامل موثر در موفقیت مدیران

ارزشیابی اثر بخشی و کارآمدی مدیران

عوامل موثر در اثر بخشی سازمان

وظایف مدیران

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی

مراحل عمده برنامه ریزی

برنامه ریزی موثر

نظارت و کنترل

هدایت و رهبری

سلسله مراتب نیازها

انگیزش و رفتار

بهداشت روانی

تئوری x و y

نظریه گروهای انسانی

مطالعات در مورد نظریه رهبری

سیستم مدیریت لیکرت

رهبری اقتضایی

رهبری موفق

همگانی و رهبری

رهبری مبتنی بر عشق و محبت

مدیریت مشارکتی

شرایط لازم برای اثر بخش بودن مشارکت

مزایای مشارکت

برنامه ریزی و اجرای تغییر

فرآیند ایجاد تغییر

خلاقیت و نوآوری

فرآیند خلاقیت

ویژگی افراد خلاق

موانع خلاقیت

استراتژی نوآوری

روابط انسانی

روابط انسانی در مدرسه

شاخص روابط انسانی مطلوب

عوامل موثر در ایجاد رضایت خاطر معلمان

فصل چهارم

روش تحقیق

جامعه آماری

ابزار جمع آوری اطلاعات

نحوه جمع آوری اطلاعات

روشهای آماری تحقیق

فصل پنجم

جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه یک

نمودار فرضیه ۱

جدول شماره ۲ فرضیه ۱

جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه دو

نمودار فرضیه ۲

جدول شماره ۲ فرضیه ۲

جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه سه

نمودار فرضیه ۳

جدول شماره ۲ فرضیه ۳

جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه چهار

نمودار فرضیه ۴

جدول شماره ۲ فرضیه ۴

جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه پنج

نمودار فرضیه ۵

جدول شماره ۲ فرضیه ۵

خلاصه تحقیق و نتیجه

پیشنهادات

محدودیتها و تنگناهای تحقیق

پیوستها

منابع و ماخذ

👇محصولات تصادفی👇

کارآفرینی سازمان مديريت صنعتي نمايندگي شرق جزوه روش های پیشرفته تکمیل نانو دانشگاه امیرکبیر آرايه‏ هاي ادبي قرآن و جايگاه آنها در ترجمه بهینه سازی پروفیل بادامك بوسیله ی روش تحلیلی هوموتوپی و تابع هدف انرژی اتلافی پاورپوینت با موضوع بررسی شهرک آتی ساز تهران