👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ایرانشهر (واقع در استان سیستان و بلوچستان)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ایرانشهر (واقع در استان سیستان و بلوچستان)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ایرانشهر

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

کارافرینی و طرح توجیهی پرورش شتر مرغ عوامل موثر در ارتقاء و بهره وری نیروی انسانی در بخش صنعت کار تحقیقی در مورد ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي بررسی SSADM سيستم فروشگاه زنجيزه اي رفاه EFQM