👈 فروشگاه فایل 👉

مقایسه عملکرد سیستمهای ANC پیشخور و پسخور تک کاناله در تضعیف نویز سینوسی و هارمونیکهای آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقایسه عملکرد سیستمهای ANC پیشخور و پسخور تک کاناله در تضعیف نویز سینوسی و هارمونیکهای آن

عنوان مقاله: مقایسه عملکرد سیستمهای ANC پیشخور و پسخور تک کاناله در تضعیف نویز سینوسی و هارمونیکهای آن

قالب فایل: PDF

فهرست مطالب:

چكيده

1- مقدمه

2- سيستم حذف فعال نويز تك كاناله

3- سیستم ANC پیشخور تک کاناله

3-1- سیستم ANC پیشخور باند پهن تک کاناله

4- سیستم ANC پسخور وفقی تک کاناله

5- نتایج شبیه سازی

6- نتیجه گیری

7- مراجع

* چکیده:

بخش عمده اي از كاربردهاي ANC مربوط به حذف نويز صوتي در كانا لهاي باريك مي باش د، كه در چنين مواردي معمولا ' از سيستم ANC تك كاناله استفاده مي شود .سيستمهاي ANC انواع مختلفي دارندو از الگوريتمهاي متنوعي استفاده مي كنند . در اين مقاله سيستمهاي ANC پيشخور باند پهن و پسخور تك كاناله كه از الگوريتم متداول FXLMS استفاده مي كنند، به اختصار شرح داده شده و با استفاده از شبيه سازي كامپيوتري ميزان تضعيف ناشي از آنها بر روي يك نويز سينوسي و هارمونيكهاي آن بررسي و مقايسه گرديده اس ت. در تضعيف نويزهاي باند باريك، سيستم ANC پسخورازعملكرد بهتري نسبت به سيستم ANC پيشخورباند پهن برخوردار مي باشد .سيستم پيشخور فقط قادر به تضعيف مؤلفه هاي فركانسي است كه در سيگنال مرجع آن وجود دارند،در حالي كه چنين محدوديتي در سيستم پسخور ديده نمي شود.نتايج شبيه سازي اين موضوع را به روشني نشان مي دهند.

* مقدمه:

امروزه با پيشرفت روزافزون صنعت و تكنولو ژي، توسعهء شهرهاو افزايش جمعيت، آلودگي صوتي به يكي از مشكلات جوامع بشري تبديل شده و نياز به حذف يا به نحوي تضعيف اصوات مزاحم به ويژه در محيطهاي صنعتي به خوبي احساس مي شود.

شيوهء مع مول كاهش نويز صوتي استفاده از روشهاي غير فعال و جاذبهاي صوتي ميباشد،كه اين روش در فركانسهاي پايين به علت طول موج بلند نويز صوتي قابل استفاده نيست. از اين رو به منظور تضعيف اصوات فركانس پايين از سيستمهاي ح ذف فعال نويز استفاده مي كنند، كه كارآيي آن نسبت به روشهاي غير فعال بسيار بيش تر است . در اين روش به بياني از جمع آثار استفاذه ميگردد؛ بدين ترتيب كه سيگنالي با دامنه مساوي و اختلاف فاز ۱۸۰ درجه نسبت به نويز اصلي ايجاد شده و باعث تضعيف نويز اصلي مي گردد. در بسياري از كاربردهاي ANC، هدف تضعيف نويز فركانس پايين در يك كانال باريك مي باشد .تا زماني كه فركانس نويز زير فركانس قطع كانال باشد، انتشار صوت به صورت يك بعدي بوده و مي توان ا ز سيستم تك كاناله براي حذف

چنين نويزي استفاده كرد.

به دليل خواص فيزيكي و آكوستيكي، هنگام انتشار نويز سينوسي در يك كانال ممكن است بر خي هارمونيكهاي آن نيز ايجاد گردند . اين هارمونيكها معمولا ' در بالاي كانال وجود ندارند و ضمن انتشار نويز در كانال توليد مي شوند . اين مقاله نشان ميدهد كه در چنين شرايطي سيستم پسخور از عملكرد به مراتب بهتري نسبت به سيستم پيشخور برخوردار مي باشد.

در اين مقاله در بخش ۲ سيستم ANC تك كاناله و در بخشهاي ۳و ۴ سيستمهاي پيشخور و پسخور تك كاناله اي كه از الگوريتم متداول FXLMS استفاده مي كنند، به اختصار شرح داده مي شوند .در بخش ۵ نتايج شبيه سازي و مقايسه عملكرد دو سيستم مزبور در مقابل يك نويز سينوسي و هارمونيكهاي آن ار ائه مي گردد و نهايتا ' نتيجه گيري در بخش ۶ آورده شده است.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود کارآموزی موتورهاي ديزل و پمپ هاي هيدروليك انجمن روانشناسی ایران پروژه آمار (تعداد متقاضیانی که در فروردین ما جذب ادارات دولتی شده اند) پایان نامه عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی نقشه ی بخش های شهرستان آق قلا