👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي تيپ شخصيتي(درون گرا- برون گرا) در بازيگران گروه هاي مختلف تئاتر

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي تيپ شخصيتي(درون گرا- برون گرا) در بازيگران گروه هاي مختلف تئاتر

در پژوهش حاضر که با هدف بررسی تیپ شخصیتی بازیگران گروههای مختلف تئاتر تدوین شده است یک فرضیه مدنظر بوده است و بر روی نمونه ای در دسترس به حجم ۶۰ نفر از جامعه آماری دانشجویان دانشگاه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز اجرای شده است. جهت سنجش متغیرها از پرسشنامه شخصیت آیزنگ استفاده شده است. هم چنین داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتایج بررسی فرضیه حاکی از آن است که بین تیپ شخصیتی (برونگرا- درونگرا) بازیگران گروه های مختلف تئاتر تفاوت معناداری وجود دارد.

در سطح توصیفی از شاخص آماری فراوانی، درصد فراوانی و فراوانی تجمعی و در سطح استنباطی از آزمون خی دو استفاده شده است.

فهرست مطالب :

چکیده

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

پرسش های پژوهشی

فرضیه های پژوهشی

تعریف مفهومی

تعریف عملیاتی

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

تاریخچه ی در ارتباط با موضوع شخصیت

تعاریف شخصیت

عوامل موثر در تعیین شخصیت

شکل گیری شخصیت

رشد شخصیت

ابعاد شخصیت

نظریه های شخصیت

تیپ شناسی شخصیت ویلیام شلدون

تیپ شناسی شخصیت امیل کرچمر

تیپ شناسی شخصیت یونگ

نظریه ریموند بی کتل

نظریه هانس جی آیزنگ

نظریه پنج عامل رابرت مک کری و پل کاستا

نظریه خلق وخو آرنولد باس و رابرت پلامین

دیدگاه فطری درمورد صفات شخصیتی

تئاتر

نظریه خاستگاه آیینی

نظریه های دیگر درباره خاستگاه آیینی

تئاتر کلاسیک و شخصیت بازیگران تئتار کلاسیک

تئاتر نئوکلاسیک و شخصیت بازیگران تئاتر نئوکلاسیک

تئاتر مدرنیسم و شخصیت بازیگران تئاتر مدرنیسم

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

آزمون شخصیتی آیزنگ

اعتبار و روایی پرسشنامه شخصیت آیزنگ

روش اجرای تست آیزنگ

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

مقدمه

تجزیه و تحلیل فرضیات

جدول شاخص های آمار توصیفی ۲ متغیر سبک های تئاتر و نوع شخصیت

جدول بررسی فرضیه

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

خلاصه

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات پژوهش

بحث و نتیجه گیری

منابع

ضمایم

قسمتی از متن :

👇محصولات تصادفی👇

دانلود مقاله تاثیر تولید پراکنده بر روی پایداری ولتاژ سیستم توزیع جزوه ریاضیات مهندسی کارآموزی وکالت دادگستری بجنورد طرح توجیهی کارخانه توليد گچ کتاب معرفی تکنیک ها و ابزارهای پویش پورت‎