👈 فروشگاه فایل 👉

تحقيق بررسي عنصر بصري خط

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقيق بررسي عنصر بصري خط

بخشی از متن:

منشاء خط: خط از رد نقطه‌اي شكل مي يابد كه به وسيله يك يا چند نيرو به حركت در آمده است. دخالت نيروي خارجي، نقطه ايستا را مبدل به خطي پويا مي‌كند. اين مشهودترين تضادي است كه مي‌توانيم ميان نقطه و خط تصور كنيم. اگر نقطه به وسيله نيروي به جلو رانده شود از آن خطي مستقيم نتيجه مي‌گردد.

به طور كلي خط از سه طريق به وجود مي‌آيد:

1-خط ايجاد شده به وسيله نيروي وارد آمده بر نقطه، تنها در يك سوي نامشخص، كه خطي است نگاشتاري. اين خط داراي سو و كشش و بيانگر حالات روحي و رواني وارد كننده نيرو بر نقطه است.

2-خطي كه از برخورد و گستره در فضاي مادي به وجود مي‌آيد و آن خطي است تجسمي و ملموس.

3-خطي كه از شكافتن تاريكي به وسيله روشنايي و يا برعكس به وجود مي‌آيد و آن خطي است تجسمي و محتوايي.

ايجاد خط بر سطح كاغذ، با هماهنگي چند عامل فيزيكي و ذهني صورت مي‌پذيرد كه عبارتند از:

-ديدن

-يافتن

-تفكر ، تليل

-انتقال (يا اجرا)

تعريف عمومي خط مبتني بر زايش آن از تكرار نقاظ بيشمار است. هنگامي كه نقطه به حركت درآمده و امتداد يابد، به طوري كه بعد طول در آن عمده گردد،‌فرم ايجاد گشته،‌خط ناميده مي‌شود. بدين ترتيب خط، نقطه فاقد حركت را دچار حركت مي‌نمايد و جهت حركت آن را نيز به نمايش مي‌گذارد. تكرار خطوط در كنار هم باعث ايجاد بعد دوم گرديده و شكل دو بعدي حاصل سطح ناميده مي‌شود. زايش و تحول خط از نقطه، و تغيير مسير حركت آن تا آنجا كه به ايجاد سطح مي‌انجامد

فهرست مطالب:

1) فصل اول: منشاء خط

2) فصل دوم: دسته‌بندي خطوط

بخش اول - انواع خط

الف) خط راست

1-عمودي

2-افقي

3-مورب

ب)خط خميده

1-دايره

2-ماريچ

3-مواج

ج)خط شكسته

1-خط شكسته باز

2-خط شكسته بسته (الف) مثلث،ب)مربع)

بخش دوم - خطوط همگرا و واگرا

بخش سوم - خطوط تجسمي ملموس يامادي شده

بخش چهارم - ارزش خطي

بخش پنجم - چگونگي ايجاد تركيب هنري از خط

3) فصل سوم: كلياتي در مورد خط

بخش اول - خط و خطاي چشم

بخش دوم - خط و جهت

بخش سوم - خط و فضا

بخش چهارم - خط و زمان

بخش پنجم - متغير بودن خط نسبت به زمان و مكان

بخش ششم - خط و رنگ و بررسي روابط آنها

الف-خط افقي و رنگ

ب-خط عمودي و رنگ

ج-خط مورب و رنگ

د-خط و گرما

بخش هفتم - ارزشهاي شدت رنگ

بخش هشتم -چگونگي ايجاد سايه روشن به وسيله خط

بخش نهم -خط و فرم (سطح و حجم، سنگيني)

بخش دهم -خط و حجم در فضا

بخش يازدهم-خط در رابطه با نقطه و سطح (خط شكسته و نقطه، خط راست و نقطه)

بخش دوازدهم -خط در كادر

بخش سيزدهم -خط و بافت

بخش چهاردهم -نقش افت در تاثير بصري خط

بخش پانزدهم-خط و ريتم

الف)ريتم در خطوط افقي و عمودي

ب)ريتم در خطوط منحني

ج)در انواع خط

بخش شانزدهم -انواع ريتم

الف)تكرار يكنواخت

ب)تكرار متناوب

ج)تكرار تكاملي

د)تكرار موجي

بخش هفدهم - بررسي كنتراستهاي خط

بخش هجدهم-خط و طبيعت

الف)خطهاي داراي مسير آزاد در طبيعت

ب) تفاوت در خطوط اندام موجودات

ج) تفاوت خط در معماري قديم و جديد

4) فصل چهارم: روانشناسي خطوط

بخش اول - بررسي رواني خطوط

بخش دوم - تاثير رواني خط در طبيعت

الف) خطوط شكسته

ب)‌ منحني

ج) ‌مواج

د)مارپيچ

بخش سوم - اشاره‌اي به روانشناسي خطوط در آثار چند هنرمند

بخش چهارم - بررسي رواني خطوط چهره

5) فصل پنجم : بررسي خط در آثار هنرمند

بخش اول - ادگار دگا

بخش دوم - اگون شيله

بخش سوم – اسکار کوکوشکا

بخش چهارم - پيت موندريان

بخش پنجم - گوستاو کليمت

بخش ششم- جاکمتي

بخش هفتم - پال كله

👇محصولات تصادفی👇

جايگاه شورای اسلامي شهر از نگاه مديريت شهری دانلود پروژه پاورپوینت مصالح جدید ساختمانی در صنعت ساختمان شبیه سازی رفتار پاندول دوبل در نرم افزار متلب اوتیسم لکنت زبان در کودکان