👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه بین ویژگیهای شغلی و عملکرد شغلی کارکنان بنیاد مسکن استان اردبیل

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه بین ویژگیهای شغلی و عملکرد شغلی کارکنان بنیاد مسکن استان اردبیل

چکیده:

مهمترین هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه بین ویژگیهای شغلی و عملکرد شغلی کارکنان بنیاد مسکن استان اردبیل می باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. معنی داری، استقلال و بازخور، به عنوان متغیر های مستقل و عملکرد شغلی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره بنیاد مسکن استان اردبیل به تعداد 191 نفر می باشد. حجم نمونه آماری با روش کوکران 128 نفر تعیین گردید که آزمودنی ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ویژگی های شغلی استاندارد کول کویت و پرسشنامه عملکرد شغلی طراحی شده توسط محقق استفاده شد. پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار spss نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین معنی داری، استقلال عمل کارکنان و بازخور با عملکرد شغلی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. و همچنین از لحاظ اولویت؛ مؤلفه بازخور در اولویت نخست و مؤلفه معنی داری در اولویت آخر قرار داشت

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت روستای میرشکارلو ارومیه پاورپوینت در تقویت سازه frpاستفاده از فناوری NFC طرح توجیهی تولید ماشین آلات خشک کن میوه و سبزیجات پکیج شماره 3 آموزش ثروتمند شدن