👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی ويژگيهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی ويژگيهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي

چكيده:

ساليان درازي است كه مهاجران خارجي، بويژه مهاجران افغاني، در جاي جاي كشورمان سكونت دارند. هيچ استاني نيست كه ساكنان آن با اين مهاجران برخورد نداشته باشند و ميان آنها مراوداتي صورت نگيرد، اين روابط در بعضي جنبه ها آن چنان عميق بوده كه حتي در صورت بازگشت مهاجران به كشورشان، باز هم تا ساليان دراز اثراتي كه از خود بجاي گذاشته اند از بين نخواهد رفت. از جمله ارتباطات عميق ايجاد شده، مي توان به ازدواج تعدادي از ايرانيان ( بويژه زنان ايراني) با مهاجران اشاره نمود. بنابراين مسئله مهاجران خارجي مانند مسائل مهم ديگري كه كشورمان با آن مواجه است از اهميت خاصي برخوردار است كه بايستي به اين موضوع ومسائل آنان نيز، موشكافانه و دقيق پرداخته شود.

هدف اصلي اين نوشتار بررسي « ويژگيهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي با تاكيد بر مهاجران افغاني در ايران » مي باشد تا بدين وسيله نسبت به اين خيل عظيم از مهاجران خارجي شناخت پيدا نموده و تا حد امكان بتوان، به جنبه هاي مختلف تاثير حضور آنان دست يافت.

اين مقاله با استفاده از اطلاعات اداره كل امور اتباع و مهاجران خارجي وزارت كشور كه در طرح شناسايي سال 1380 جمع آوري نموده، تهيه شده است.

مقدمه

ضرورت واهميت موضوع

هدف تحقيق

نگاهي گذرا به اوضاع جغرافيايي، اجتماعي، اقتصادي و تاريخي افغانستان

الف ) جغرافياي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي كشور افغانستان:

1. جغرافياي طبيعي افغانستان

2. ساختار اجتماعي و قبيله اي افغانستان

اوضاع اقتصادي افغانستان

ب) تحولات تاريخي افغانستان

تحولات افغانستان در قرن بيستم

علل گرايش مهاجرين افغاني به پاكستان و ايران

يافته هاي تحقيق

الف ـ ويژگيهاي جمعيتي اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي.

ويژگيهاي جمعيتي

ـ توزيع جمعيت مهاجران خارجي

توزيع نسبي مهاجران خارجي به تفكيك گروههاي سني

نسبت جنسي مهاجران خارجي

توزيع نسبي خانوارهاي مهاجران خارجي برحسب ابعاد آن

بعد خانوار مهاجران خارجي

توزيع مهاجران خارجي بر حسب محل تولد

توزيع نسبي مهاجران خارجي در بخشهاي مختلف اقتصادي

وضعيت مسكن مهاجران خارجي

ـ ويژگيهاي اجتماعي

ميزان تحصيلات مهاجران خارجي

نوع مذهب مهاجران خارجي

مهاجران افغاني بر حسب قوميت

- اطلاعات تكميلي

نحوه ورود مهاجران خارجي

روند ماندگاري يا بازگشت مهاجران خارجي

آخرين اطلاع از وضعيت مهاجران افغاني در ايران

به گفته مدير كل امور اتباع بيگانه و مهاجرين خارجي

نتيجه گيري

توصيه ها و پيشنهادات

منابع

👇محصولات تصادفی👇

ماشین های تزریق پلاستیک بهترین کانال های تلگرام امتحان نهایی خانواده در اسلام سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93 دانلود طرح توجیهی تولید سیم و کابل برق تحقيق معاهده