👈 فروشگاه فایل 👉

تأثیر آموزش مهارت های زندگي در سلامت روان افراد

ارتباط با ما

... دانلود ...

تأثیر آموزش مهارت های زندگي در سلامت روان افراد

عنوان مقاله: تأثیر آموزش مهارت های زندگي در سلامت روان افراد

قالب فایل: WORD

فهرست مطالب:

فصل اول:

مقدمه

بيـان مسئله و سـؤالات پـژوهش

اهميـت و ضـرورت پـژوهش

فرضيـه هـا

تعـاريف علمي و عمليـاتي متغيرهـاي پـژوهش

تعريف علمي و عملياتي مهارتهاي زندگي

تعريف علمي و عملياتي سلامت روان

فصل دوم:

پيشينة نظري

تعريف سلامت روان

ديدگاه روانپزشكي

ديدگاه هاي روان تحليلي

ديدگاه رفتار گرايي

ديدگاه انسان گرايي

ديدگاه هستي گرايي

ديدگاه شناختي

ديدگاه بوم شناسي

تعريف مهارت هاي زندگي

اهميت مهارت هاي زندگي در سلامت رواني

انواع مهارت هاي زندگي

برنامه ريزي و محتواي برنامه آموزش مهارت هاي زندگي

دروس مربوط به مهارت هاي زندگي

مهارت هاي آموزش داده شده در كلاس هاي مهارت زندگي

تحقيقات انجام شده

فصل سوم:

جامعه آماري

نمونه و روش نمونه گيري

ابزار تحقيق و شيوه اجراي آن

روش تحقيق

روش آماري

فصل چهارم:

تجزيه و تحليل داده ها

شاخص هاي مركزي و پراكندگي گروه آموزش ديده

جدول توزيع فراواني نمره كل آزمون گروه آموزش ديده

شاخص هاي گروه آموزش نديده

آزمون فرضيه ها

فصل پنجم:

تفسیر

نتیجه گیری

محدوديت ها

پيشنهادات

فهرست منابع:

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع انگلیسی

* مقدمه:

'روان شناسان در دهه هاي اخير در بررسي اختلالات رفتاري و انحرافات به اين نتيجه رسيده اند كه بسياري از اختلالات و آسيب ها در ناتواني افراد در تحليل صحيح و مناسب از خود و موقعيت خويش ، عدم احساس كنترل ، و كفايت شخصي جهت رويارويي با موقعيت هاي دشوار و عدم آمادگي براي حل مشكلات و مسائل زندگي به شيوه مناسب ، ريشه دارد . بنابراين با توجه به تغييرات و پيچيدگي هاي روز افزون جامعه و گسترش روابط اجتماعي ، آماده سازي افراد به خصوص نسل جوان جهت رويارويي با موقعيت هاي دشوار امري ضروري به نظر مي رسد . در همين راستا روان شناسان با حمايت سازمان هاي ملي و بين المللي ، جهت پيشگيري از بيماريهاي رواني و ناهنجاريهاي اجتماعي آموزش مهارت هاي زندگي را در سراسر جهان و در سطح مدارس آغاز نموده اند . (طارميان و همكاران 1378 ، ص 14 )

آنچه امروزه تحت عنوان مهارت هاي زندگي مشهود است تنها حاصل كار پژوهشگران عصر حاضر نيست بلكه بسياري از اين مهارتها در لابلاي تعاليم الهي بخصوص در قرآن و احاديث معصومين بيان شده است . به طوري كه تلاش براي برقراري ارتباط مفيد و مؤثر با ديگران ، خودشناسي و توجه به ارزشها كه از فصول اساسي درس مهارتهاي زندگي است به كرات در قرآن ، نهج البلاغه ، و صحيفه سجاديه و احاديث منقول از ساير معصومين مورد تأكيد قرار گرفته است . ( همان منبع ص 45 )

هدف اصلي سازمان بهداشت جهاني از ايجاد طرح مهارت هاي زندگي در زمينه بهداشت رواني اين است كه جوامع مختلف در سطوح جهان نسبت به گسترش ، به كارگيري و ارزيابي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي را متمركز بر رشد توانائي هاي رواني مانند حل مسئله ، مقابله با هيجانات ، خود آگاهي ، سازگاري اجتماعي و كنترل استرس بين كودكان و نوجوانان است اقدام نمايند . ( ناستاسيا 1998 مقاله )

با توجه به نقش مهم مدارس در تأمين بهداشت رواني دانش آموزان ، برنامه آموزش مهارتهاي زندگي روش مؤثري در جهت رشد شخصيت سالم دانش آموزان و تأمين و حفظ بهداشت رواني دانش آموزان تلقي مي شود . به اين ترتيب مدارس به جاي اين كه تنها بر افزايش عملكرد تحصيلي دانش آموزان تمركز نمايند بايد بر تأمين و حفظ روان آنان نيز تأكيد نمايند و اقدامات لازم را به منظور تحقق هدف مذكور انجام دهند چرا كه اگر هدف فوق تحقق يابد بسياري از مشكلات تحصيلي و آموزشگاهي نيز خود به خود كاهش مي يابند . ( همان منبع )'

👇محصولات تصادفی👇

تحليل واريانس ANOVA معرفی موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر (ع) بیرجند دانلود طرح توجیهی پرورش گاو شيری مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرينی تحقيق 16 سال حکومت استبدادی رضاخان