👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:

1-1. مقدمه

1-2. بیان مساله

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق

1-4. اهداف تحقیق

1-5. فرضیه‌های تحقیق

1-6. متغیرهای تحقیق

1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان اختصاصی

فصل دوم:

2-1. خانواده

2-2. ازدواج

2-3. رضایت زناشویی

2-4. عوامل موثر بر رضایت زناشویی

2-4-1. سن ازدواج و رضایت‌مندی زناشویی

2-4-2. جنس و تفاوتهای جنسیتی در رضایت زناشویی

2-4-3. مهارت‌های ارتباطی و رضایت زناشویی

2-4-4. تفکر و شناخت در رضایت زناشویی

2-4-5. سوابق تربیتی و خانوادگی و رضایت زناشویی

2-4-6. خانواده اصلی و نقش شناخت‌ها، اندیشه و باورهای زیر بنایی در رضایت زناشویی

2-5. طرحواره

2-5-1. طرحواره‌ها و افکار خودکار

2-5-2. طرحواره‌ها و اسنادها

2-5-3. طرحواره‌ها و انتظارات

2-5-4. طرحواره‌ها و فرضیات

2-5-5. طرحواره‌ها و استانداردها

2-5-6. نقش طرحواره‌ها در روابط خانوادگی

2-5-6- الف). شکل گیری طرحواره‌های خانوادگی

2-5-7. طرحواره‌های ناکارآمد

2-5-8. منشاء طرحواره‌های ناکارآمد اولیه

2-5-9. انواع طرحواره‌های ناکارآمد اولیه

2-5-9- الف). حوزه اول: بریدگی و طرد

2-5-9- ب). حوزه دوم: خود گردانی و عملکرد مختل

2-5-9- ج). حوزه سوم: محدودیت‌های مختل

2-5-9- د). حوزه چهارم: معطوف به دیگری بودن

2-5-9- ر). حوزه پنجم: گوش به زنگی بیش از حد و باز داری

2-5-10. خصوصیات طرحواره‌های ناکارآمد اولیه

2-5-11. سبک‌های مقابله‌ای ناکارآمد

2-5-12. طرحواره درمانی

2-5-12- الف). شناسایی و ارزیابی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه

2-5-12- ب). تغییر، اصلاح و بازسازی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه

2-5-13. بازسازی طرحواره‌های حاصل از خانواده اصلی در رویکرد طرحواره- محور

2-5-13- الف). راهبردهای تجربی (هیجانی)

2-5-13- ب). راهبردهای شناختی

2-5-13- ج). تکنیک‌های بین فردی

2-5-13- د). الگو شکنی رفتاری

2-6. حمایت پژوهشی از اثر بخشی رویکرد طرحواره- محور

فصل سوم:

3-1. روش پژوهش

3-2. جامعه آماری، نمونه پژوهش و روش نمونه گیری

3-3. روش جمع آوری داده‌ها

3-4. ابزار پژوهش و اعتبار و پایایی آزمونها

3-4-1. فرم مشخصات دموگرافیک، نمونه مورد پژوهش

3-4-2. پرسشنامه DASS

3-4-3. پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ (YSQ)

3-4-4. پرسشنامه رضایت زناشویی امزیچ

👇محصولات تصادفی👇

آموزش c++از مبتدی تا پیشرفته صنعت ساختمان و توسعه پايدار پاورپوینت ترميم و مقاوم سازي ساختمان كارآموزي در شركت توزيع برق منطقه اي ميناب مقاله سنگ شناسی دگرگونی