👈 فروشگاه فایل 👉

کتاب اکسیر اعظم 4 جلدی

ارتباط با ما

... دانلود ...

کتاب اکسیر اعظم 4 جلدی

اما بعد حمد ایزد پاک و صلوه صاحب لولاک میگوید بنده خاطی سراپا عصیان

و راجی بغفران خداوند رحمان محمد اعظم خان مخاطب بناظم جهان خلف ملک الحکما حکیم شاه اعظم خان ابن محمد رضی خان ابن محمد اسماعیل خان سیستانی الاصل متوطن بلده مصطفی آباد عرف رام پور که در حقیقت آرام پور است بل اسلام پور حرسهاالله عن الفسادات و الشرور که چون فقیر بعد اکتساب علوم متداوله و فراغ از مطب عمری

در مطالعه کتب طب که علمی ست شریف و فنی ست منیف و بر کمال شرافت او این برهان است که موضوع او موضوع بدن انسان ست و مدتی در حصول تجارب عجیبه و وصول مجربات غریبه بسر برد و اکثر کتب نادره این فن بتجسس و 4* و تلاش بسیار از بلاد و امصار فراهم آورد اما کتابی که جام جمی امرا و اسباب و معالجات و حاوی مجربات از مفردات و مرکبات باشد به نظر نیامد الا بعض مطولات که وصول آنها به هر کس متعسر و علاوه بر این هم اکثر اهل زمان هم از فهم عبارت عربی و ادراک معنی آن قاصر لهذا بعد تالیف کتب اربعه در این فن اعنی رموز

اعظم و انوار اعظم و نیر اعظم که هر سه اسم تاریخی است و چهارم اسماء الادویه یا وصف وفور علائق و کرور عوائق کمر همت بر میان جان بسته و تکلیف محنت شاقه به نظر افادة عام و نف تام بر خود روا داشته به تسوید این کتاب جام الفوائد پرداختم و در سرعت اختتام آن پاس خاطر فرزند عزیزتر از جان محمد افضل خان اعطاءالله علماً نافعا و فهماً کاملاً و عزیزی تلمیذ رشید حافظ قرآن مجید حکیم سید عبدالسلام حفظه الله العلام ملحوظ خاطر بود و ترتیب

آن بر این نسق انسب نمود که اولاً مقدمة متضمن اجناس جمی امرا و تشخیص اقسام سوءمزاجات و قواعد علاج آنها به طریق کلی مرقوم شود و سپس امرا هر عضو که شروع گردد اول اسباب کلیة امرا آن و تشخیص آن و علاج کلی و علاج اقسام آن به قلم آید..............

👇محصولات تصادفی👇

بررسي اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس 134 ص طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر هنر سفالگری گزارش كارآموزي حسابداري، شركتهاي توليدي اشي مشي مهدویت در ادیان مختلف