👈 فروشگاه فایل 👉

مقايسه گلستان سعدي با بهارستان جامی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقايسه گلستان سعدي با بهارستان جامی

کتاب گلستان سعدی و بهارستان جامی ، باغی است رنگارنگ و تن پوش آن زیبایی های لفظی و معنوی است ، که بر قامت این دو کتاب ، برازنده دوخته شده است . در این رساله سعی بر این است که این دو کتاب به صورت موشکافانه ، مورد نقد و بررسی قرار گیرد . که محتوای رساله، به پنج بخش اصلی تقسیم شده است که به ترتیب عبارتند از :

1- بررسی انواع نثر پارسی ، ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ . ق ) در بستر تاریخ ادبیات .

2- مقامه چیست ؟ و چگونگی شکل گیری آن در ادب پارسی و ویژگی های مقامه نویسی و به راستی آیا گلستان ، نوعی مقامه می باشد ؟ مقایسه مقامات حمیدی و گلستان سعدی .

3- ویژگی های سبکی گلستان سعدی و بهارستان جامی و وجوه اشتراک و افتراق سبکی این دو اثر گرانبهای ادب پارسی .

4- بررسی حکایات گلستان و بهارستان ، از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق و بررسی ویژگی های سبکی و بلاغی حکایات .

5- بررسی آیات و احادیث ، از جهت تاکید مطلب يا بار معنایی و بررسی اشعار عربی از جهت تاکید مطلب یا اشاره شعر ، به آیه و حدیث .

6- نتیجه گیری کلی از پایان نامه

فهرست مندرجات رساله

1- چکیده رساله ...... 9

2- پیشگفتار ......... 10

بخش اول : انواع نثر در بستر تاریخ ادبیات ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ .ق ) ..... 13-26

1- مقدمه... 13-14

2- فصل اول 1- چگونگی شکل گیری نثر مرسل اول ..... 15

2- چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوم ...... 15

3- ویژگیهای نثر مرسل اول و دوم ..... 16

3- فصل دوم 1- چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات .. 17

2- تقسیم بندی نثر موزون به دو دسته

3- ویژگی های نثر موزون مرسل .... 18

4- ویژگی های نثر موزون فنی ...... 18-19

5- دیدگاه نثر نویسان درباره نثر موزون فنی .... 19-20

4- فصل سوم 1- نثر فارسی قرن هفتم و هشتم در بستر تاریخ ادبیات... 21-22

2- جایگاه نثر فارسی در قرن هفتم و هشتم .....23

3- امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم در گلستان سعدی .. 24

1- مقدمه ............30

2- فصل اول 1- بحث لغوی مقامه ......... 31

2- مقامات در معنی اصطلاحی .......... 32

3- ویژگی های مقامه ............33-34

3- فصل دوم 1- گلستان و مقامات ..............35-37

2- وجوه اشتراک گلستان با مقامات ..........38-40

3- وجوه اشتراک گلستان با مقامات « جدال سعدی با مدعی » و « مقدمه کتاب »

4- وجوه اختلاف گلستان و مقامات .........41-42

4- فصل سوم 1- مقامات حمیدی .............43-44

2- ارزش مقامات حمیدی در نثر فارسی .........44-45

3- مقایسه گلستان سعدی و مقامات حمیدی  

بخش سوم : مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان . 53-70

2- فصل اول 1- ویژگی های سبکی گلستان سعدی ......53-57

2- ویژگی های سبکی بهارستان جامی ..........58-60

3- فصل دوم مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان

بخش چهارم : مقایسه حکایت های گلستان و بهارستان ...... 73-103

1- مقدمه .............73

2- بررسی بابهای گلستان و بهارستان از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق ..73-74

3- تشابه موضوع و مفهوم در حکایت اسکندر مقدونی ...........74-75

4- تقسیم بندی حکایات گلستان و بهارستان 1- در سیرت پادشاهان .. 76-84

به شش دسته اصلی از جهت اشتراک و افتراق 2- عشق و جوانی ...85-91

موضوع ، شیوه سبک و بلاغت 3- در آداب صحبت ......92-95

4- سلامت و سلامتی .........96-98

5- بخشش و بخشندگی ...........99-101

6- قناعت ................102-103

بخش پنجم : بررسی آیات ، حدیث و اشعار در گلستان و بهارستان .. 107-134

1- مقدمه ............... 107

2- بررسی آیات قرآنی در گلستان 1- تاکید مطلب .........108-114

2- بار معنایی ............115

3- بررسی آیات قرآنی در بهارستان 3- تاکید مطلب .........116-117

4- بار معنایی ................118

4- بررسی احادیث گلستان 1- تاکید مطلب .........119-120

2- بار معنایی ـــــ

5- بررسی احادیث بهارستان 3- تاکید مطلب .......121

4- بار معنایی ـــــ

6- بررسی اشعار عربی گلستان 1- تاکید مطلب .............122-129

2- بار معنایی ـــــ

3- اشاره به آیه و حدیث ........... 130-131

7- بررسی اشعار عربی بهارستان 1- تاکید مطلب ...... 132-134

2- بار معنایی ــــــ

3- اشاره به آیه و حدیث ـــــ

8- نتيجه گيري كلي از پايان نامه ..............136-137

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت طراحی دروازه فرهنگی البرز پاورپونت ترفندهای فتوشاپ دزدگیر گوشی تفسیر قرآن (تفسیر المیزان و تفسیر نممونه) نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان لامرد (واقع در استان فارس)