👈 فروشگاه فایل 👉

ازدواج خويشاوندي

ارتباط با ما

... دانلود ...

ازدواج خويشاوندي

تعريف ازدواج خويشاوندي:

الف) تعريف نظري: افرادي كه داراي جد يا اجداد مشترك مي باشند و در نتيجه از اجداد مشترك خود ژنهاي يكساني دريافت كرده اند، خويشاوند ناميده مي شوند. درجه خويشاوندي دو فرد با نسبت ژنهاي مشترك آنها بستگي دارد. افرادي كه يك دوم ژنهايشان مشترك است، خويشاوند درجه يك، افرادي كه يك چهارم ژنهايشان مشترك است، خويشاوند درجه دو و افرادي كه يك هشتم ژنهايشان مشترك است؛ خويشاوند درجه سه ناميده مي شود. افرادي كه يك شانزدهم و يك سي و دوم ژنهايشان مشترك است، به ترتيب خويشاوند درجه چهار و پنج محسوب مي شوند.

(اميرخاني، 1372، ص 512)

ب) تعريف عملي: منظور ازدواج خويشاوندي والدين زوج نا بارور و ازدواج خويشاوندي خود زوجين مي باشد كه حداكثر تا ضريب خويشاوندي 512/1 خويشاوند فرض شده و بعد از آن غير خويشاوند تلقي مي شود. در اين مورد به گفته‌هاي افراد فوق اكتفا مي شود.

فهرست عناوین :

فصل اول

بخش اول:

تعريف ازدواج خويشاوندي2

ازدواج فاميلي3

زوجيت در قلمرو روابط خويشاوندي5

بخش دوم:

يافته هاي نوين پژوهشي در ارتباط با ازدواج خويشاوندي16

نكات قابل توجه در ازدواج هاي خويشاوندي18

فصل دوم

بخش اول:

رابطه نازايي با استرسهاي رواني- اجتماعي26

اختلالات كروموزومي27

اختلالات ژن منفرد27

بخش دوم:

الف: بيماريهاي اتوزومال غالب27

ب: بيماريهاي توزومال مغلوب28

منظور از خويشاوندي چيست؟29

ج: اختلالات متصل به ژن غالب30

د: اختلالات متصل به ژن مغلوب30

اختلالات چند عاملي31

بخش سوم:

رابطه ازدواج خويشاوندي با ناباروري32

تعريف ناباروري32

عوامل مستعد كننده ناباروري32

1- سن32

2- مصرف سيگار33

3- ورزش34

4- بيماريهاي داخلي و جراحي34

5- مذهب34

نازايي بدون علت مشخص35

فصل سوم

بخش اول:

خطاهاي مادرزادي متابوليسم37

تاريخچه خانوادگي38

فصل چهارم

بخش اول:

رابطه ازدواج خويشاوندي و عقب ماندگي40

بخش دوم:

گروه بندي روان پزشكان از عقب مانده ها40

فصل پنجم

بخش اول:

تحقيقاتي در مورد ازدواج خويشاوندي45

ازدواج با خويشاوندان48

ميراث جسمي و عقلي49

بيماريهاي موروثي

نسل دوران پيري51

عشق بالاتر از اين حرفهاست52

بخش دوم:

بررسي اجمالي در پايان نامه ها54

1- رابطه ازدواج خويشاوندي با ناباروري در مراجعين به موسسه رويان و همسايان

 آنها54

2- بررسي تاثير ازدواج خويشاوندي بر مرگ و مير كودكان كمتر از يك ماه در

استانهاي تهران و مركزي56

3- بررسي تاثير ازدواجهاي فاميلي بر ايجاد عقب ماندگي ذهني دانش آموزان

دختر و پسر آموزش پذير (16-17ساله) مدارس استثنايي شهرستان تهران59

4- بررسي مقايسه اي فراواني ازدواج هاي خويشاوندي والدين كودكان عقب مانده

ذهني و كودكان عادي62

فصل ششم

ترجمه مقالاتي از اينترنت لاتين

مقاله A- درباب ازدواج و توانايي ازدواج- جنسيت  ارتباط فاميلي دراويدي64

مقاله B- روابط فاميلي و ازدواج در كشور ميانمار75

مقاله C- نگاهي اجمالي به كتاب «رابطه فاميلي و ازدواج در قوم آنلواو»80

مقاله D- كتاب ازدواج رابطه فاميلي و قدرت در شمال چين83

مقاله E- برگزيده اي از كتاب ازدواج، خانواده و رابطه قومي يا «مطالعات تطبيقي نظام اجتماعي» در پنجاب99

مقاله F- خلاصه اي از مقاله: نسبت فاميلي- سنخيت فرهنگي و مهاجرت، ازدواج‌هاي نسبي بين انگليس هاي پاكستاني تبار101

مقاله G- مبالغ پرداختي ازدواج، بدهي و وضعيت پدر در قوم بانكوآ (Bangoua) تحليلي لاكاني (Lacanain) از يك سيستم روابط فاميلي110

مقاله H- رابطه بين مقرابت از بستگان و اضطراب - جنسيت، افراد مورد التفات

و تعارض كار و خانواده121

مقاله I- تغييرات در شيوه ازدواج يك جامعه كشاورزي واقع در دلتاي يانكزي

چين طي سالهاي 1990-1930134

فصل هفتم

منابع

منابع فارسي152

منابع پايان نامه اي153

منابع انگليسي153

منابع اينترنتي با آدرس اينترنتي “EBSCO”154

فصل هشتم

ضميمه

متن انگليسي مقالات

مقاله A: در باب ازدواج و توانايي ازدواج، جنسيت و ارتباط فاميلي دراويدي

مقاله B: نگاهي اجمالي به كتاب «رابطه فاميلي و ازدواج در قوم آنلو او

(Anlo Ewe)

مقاله C: كتاب ازدواج رابطه فاميلي و قدرت در شمال چين نوشته جنيفر

هولمكرن

مقاله D: برگزيده اي از كتاب ازدواج ، خانواده و رابطه قومي: «مطالعات تطبيقي

نظام اجتماعي»

مقاله E: خويشاوندي و ازدواج در پنجاب: نوشته پائول هرشمن 1982

مقاله F: خلاصه‌اي از مقاله نسبت فاميلي- سنخيت فرهنگي و مهاجرت، ازدواج‌هاي

نسبي بين انگليسي هاي پاكستاني تبار

مقاله G: مبالغ پرداختي ازدواج، بدهي و وضعيت پدر در قوم بانكوآ

مقاله H: رابطه بين مراقبت از بستگان و اضطراب: جنسيت، افراد مورد التفات و

تعارض كار و خانواده

مقاله

👇محصولات تصادفی👇

آموزش ساده نصب ریکاوری روی htc explorer درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس شورا گزارش کارآموزی اداره كل امور فني و تجهيزات شركت فرودگاههاي كشور جواب تمارین کتاب کار Interchange Workbook 1 - ویرایش سوم نقش فناورى هاى ارتباطى در پيشرفت كشور