👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي و بهبود نگرش نسبت به درس رياضيات در دانش‌آموزان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي و بهبود نگرش نسبت به درس رياضيات در دانش‌آموزان

چكيده:

در اين پژوهش تأثير روش آموزش راهبردهاي حل مسأله بر پيشرفت تحصيلي رياضيات و نگرش نسبت به رياضي مورد بررسي قرار گرفت. جامعه آماري اين پژوهش عبارت بود از: دانش‌آموزان پسر سال دوم راهنمايي مدارس شهرستان طارم در سال تحصيلي 82-81 كه نمره رياضي آنها در نيم سال اول كمتر از 12 بود. آزمودني‌هاي اين پژوهش به صورت تصادفي انتخاب شدند. به اين ترتيب كه از روي فهرست مدارس راهنمايي اين شهرستان يك مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شد. از آنجا كه اين مدرسه فقط داراي دو كلاس راهنمايي بود، دانش‌آموزان اين دو كلاس كه نمره رياضي نيم سال اولشان كمتر از 12 بود انتخاب و پيش‌آزمون مقياس نگرش سنج نسبت به رياضي بر روي آنها اجرا گرديد. در اين ميان 30 نفر به عنوان گروه آزمايش و گواه انتخاب شدند. سپس آموزش روش راهبردهاي حل مسأله بر روي گروه آزمايشي به اجرا درآمد (به مدت 7 جلسه) و در پايان يك آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي و نيز پس آزمون مقياس نگرش نسبت به رياضي بر روي دو گروه اجرا گرديد.

نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده‌ها نشان داد كه اين روش پيشرفت تحصيلي گروه آزمايشي را در قياس با گروه گواه افزايش داد همچنين نگرش گروه آزمايش را هم نسبت به رياضيات بهبود بخشيد.

فصل اول: طرح تحقيق

مقدمه

بيان مسئله

ضرورت تحقيق

اهداف تحقيق

فرضيه‌هاي پژوهش

تعريف اصطلاحات و متغيرها

تعريف نظري راهبردهاي حل مسئله

تعريف عملياتي راهبردهاي حل مسئله

متغيرهاي تحقيق

متغير مستقل

متغير وابسته

متغيرهاي كنترل

تعريف عملياتي آموزش راهبردهاي حل مسأله (متغير مستقل)

تعريف نظري نگرش (متغير وابسته اول)

تعريف عملياتي نگرش نسبت به رياضي (متغير وابسته اول)

تعريف نظري پيشرفت تحصيلي رياضيات (متغير وابسته دوم)

تعريف عملياتي پيشرفت تحصيلي رياضيات (متغير وابسته دوم)

فصل دوم: پيشينه و زمينه‌هاي نظري پژوهش

مقدمه

الف) مباني نظري در زمينه موضوع تحقيق

تعريف و ويژگيهاي مسئله و حل مسئله

حل مسئله و انتقال يادگيري

رابطه بين تفكر انتقادي و حل مسئله

راهبردهاي حل مسئله و فراشناخت

نظريه‌هاي پيرامون حل مسئله

حل مسئله از ديدگاه رفتارگرايان

حل مسئله از ديدگاه گشتالت

رويكرد خبرپردازي به حل مسئله

مراحل آموزش حل مسئله (الگوي دي چكووكرافورد)

طرح جورج پوليا پيرامون حل مسئله

مباني نظري در زمينه نگرش

تعريف نگرش

ويژگيها و ابعاد نگرش

تغيير نگرش

الگوهاي يادگيري تغيير نگرش

الف) نظريه محرك – پاسخ

نظريه هاولند

ب) نظريه مشوقها و تعارضها

الگوهاي شناختي تغيير نگرش

الف) نظريه تعادل

ب) نظريه توافق

ج) نظريه همسازي شناختي

د) نظريه قضاوت اجتماعي

الگوهاي كاركردي

نگرشها و آموزش و پرورش

ب) يافته‌هاي پژوهش در زمينه موضوع تحقيق

فصل سوم: روش تحقيق

روش تحقيق

جامعه آماري

نمونه و روش نمونه‌گيري

ابزار پژوهش

شيوه اجرا

روش تجزيه و تحليل داده‌ها

فصل چهارم: تحليل نتايج و بيان توصيفي يافته‌ها

4-1) مقدمه

4-2) آزمون همتاسازي

4-3) تحليل داده‌ها با استفاده از آمار توصيفي

4-4) تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از آمار استنباطي

الف) فرضيه اولب) فرضيه دوم

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

نتايج پژوهش

محدوديتهاي پژوهش

پيشنهادات به پژوهشگران

ضمائم و پيوستها

فهرست منابع فارسي

فهرست منابع لاتين

پرسشنامه پژوهش

تكاليف ارائه شده 

جدول (3-1) مقايسه درصد صفحات كتاب اختصاص يافته به مواد سه‌گانه و درصد نمرات

امتحاني

جدول (4-1) مقايسه شاخص‌هاي آماري نمرات ثلث دوم دو گروه تجربي و گواه

جدول (4-2) توزيع فراواني نمرات گروه گواه در پيش‌آزمون مقياس نگرش‌سنج نسبت به

رياضي

جدول (4-3) اندازه‌هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات گروه گواه در پيش

آزمون نگرش نسبت به رياضي

جدول (4-4) توزيع فراواني نمرات گروه گواه در پس ‌آزمون مقياس نگرش‌سنج نسبت به

رياضي

جدول (4-5) اندازه‌هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات پس ‌آزمون مقياس نگرش

نسبت به رياضي

جدول (4-6) توزيع فراواني نمرات گروه گواه در پس ‌آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي

جدول (4-7) اندازه‌هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات پس ‌آزمون پيشرفت

تحصيلي رياضي گروه گواه

جدول (4-8) توزيع فراواني نمرات گروه آزمايشي در پيش ‌آزمون نگرش‌ نسبت به رياضي

جدول (4-9) اندازه‌هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات پيش ‌آزمون نگرش

گروه آزمايش

جدول (4-10) توزيع فراواني نمرات گروه گواه در پس ‌آزمون مقياس نگرش‌سنج  نسبت به

رياضي

جدول (4-11) اندازه‌هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات پس ‌آزمون نگرش نسبت

به رياضي گروه گواه

جدول(4-12) توزيع فراواني نمرات گروه‌آزمايشي در پس‌‌آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي

جدول (4-13) اندازه‌هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات پس ‌آزمون پيشرفت

تحصيلي رياضي گروه آزمايش

جدول (4-14) اطلاعات حاصل از تحليل داده‌ها، اجراي آزمون t و استخراج t جدول در مورد

فرضيه شماره 1

جدول (4-15) اطلاعات حاصل از تحليل داده‌ها، اجراي آزمون t و استخراج t جدول در مورد

فرضيه شماره 2

شكل (2-1) بازنمايي شناختي مسئله از يك ساخت شناختي اثر گرينو

شكل (2-2) استراتژي احتمالي گرينو

شكل (2-3) واحد TOTE

شكل (2-4) مسئله پاندول دي چكووكرافورد

شكل (2-5) مراحل مختلف فرايند تغيير نگرش بر طبق الگوي هاولند

شكل (2-6) ساختهاي شناختي متعادل و نامتعادل

شكل (3-1)  طرح پس آزمون با گروه كنترل

شكل (3-2)  طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل

نمودار (4-1) مقايسه ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلي ثلث دوم درس رياضي

نمودار (4-2) نمودار ستوني ميانگين‌هاي دو گروه گواه و آزمايش در آزمون پيشرفت تحصيلي

رياضيات

👇محصولات تصادفی👇

حل تمرین کتاب فیزیک ارتعاشات و امواج پین - ویرایش ششم حل تمرین کتاب مقدمه ای بر رباتیک مکانیک و کنترل جان کریگ - ویرایش سوم پاورپوینت نیروگاه های بادی حذف صفر از پول ملی پروژه کارآفرینی مراحل تاسیس کارخانه آسفالت