👈 فروشگاه فایل 👉

آيين نامه ايمني تأسيسات الكتريكي با اتصال به زمين و اهداف آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

آيين نامه ايمني تأسيسات الكتريكي با اتصال به زمين و اهداف آن

فصل اول :‌

تعاريف

آيين نامه ايمني تأسيسات الكتريكي با اتصال به زمين

فصل دوم :

كليات

 سيستم توزيع نيرو و اتصال زمين مورد استفاده عموماً‌ سيستم TN از نوع TN-C-S و يا در صورت لزوم TN-S خواهد بود .

 فصل سوم:

زمين كردن

اساس زمين كردن : اساس زمين كردن  بر اين است كه جرم بزرگ زمين  به عنوان نقطة صفر در نظر گرفته  شود و تمام قسمت هايي كه به زمين وصل شده اند هم پتانسيل زمين شوند به عبارت ديگر پتانسيل صفر زمين  را بگيرند . نوع كيفيت ارتباط دهندة زمين با تأسيسات الكتريكي  داراي اهميت فوق العاده زيادي است 

فصل چهارم :

 نرم ها و استانداردها

نرم و استانداردها :‌براي تعيين قوانين اصولي و شناخت صحيح خواسته ها و شرايطي را كه از انواع زمين كردن ها انتظار داريم  استاندارد و نرم هايي وجود دارد كه مهمترين آنها عبارتند از : DIN VDE 0800 , DIN VDE0100, DIN0100, DIN VDE0151 , DIN VDE0141

 فصل پنجم :

 احداث چاه زمين :

ايجاد نقطه زمين و چاه هاي اتصال زمين :

فصل ششم :

زمين در سيستم TI , TT, TN

 انواع سيستم هاي توزيع نيروي برق

 فصل هفتم : مقاومت مخصوص زمين

فصل هشتم:

 انواع زمين كننده ها

تعيين مقادير و ابعاد و نوع زمين كننده ها ( ميل زمين )

فصل نهم :

تعيين و  انتحاب ميل زمين

l . فصل دهم :

تعيين ابعاد و مشخصات سيم زمين

 جريان اتصال زمين – زمان قطع – حداقل مقطع سيم :

فصل يازدهم :

 مشخصات وانتخاب سيم زمين

فصل دوازدهم :

زمين كردن در تأسيسات الكتريكي

فصل سيزدهم :

سنجش و آزمون تأسيسات زمين 

👇محصولات تصادفی👇

کار تحقیقی در مورد عقد حواله دانلود تحقیق در مورد مالك اشتر نیاز ذینفعان، توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و شرکت‌ها و حسابداری اجتماعی پایان نامه-مدیریت به هنگام+jit حق توسعه وجهانشمولي حقوق بشر