👈 فروشگاه فایل 👉

سایزبندی و تخصیص بهینه واحدهای DG با در نظر گرفتن پایداری ولتاژ،تلفات و تغییرات بار

ارتباط با ما

... دانلود ...

سایزبندی و تخصیص بهینه واحدهای DG با در نظر گرفتن پایداری ولتاژ،تلفات و تغییرات بار

عنوان انگلیسی مقاله:

Optimal allocation and sizing of DG units considering voltage stability,losses and load variations

عنوان فارسی مقاله:

سایزبندی و تخصیص بهینه واحدهای DG با در نظر گرفتن پایداری ولتاژ،تلفات و تغییرات بار

سال انتشار:2016

تعداد صفحات انگلیسی:11

تعداد صفحات فارسی به فرمت ورد قابل ویرایش:31

a b s t r a c t

This paper proposes a new index to determine the optimal size and location of DG units, in order to minimize

active power losses and enhance voltage stability margin considering load variations. A modified

form of Imperialistic Competitive Algorithm (ICA) method is used to solve the optimization problem.

To provide a comprehensive perspective for network scheduling, the load variations are considered.

The load linear changes are from 50% to 150% of the base load (in 1% steps). At each step, the optimal size

and location of the DG unit are determined and then, general expressions for DG sizes as a function of

load level are concluded through curve fitting technique. These general expressions can be used as a suitable

tool for network planning.

The proposed method is applied to 34-bus and 69-bus test systems and the results are compared with

the results obtained from cuckoo search algorithm in order to validate the proposed methodology.

چکیده

این مقاله شاخص جدیدی را برای تعیین سایز و محل بهینه واحدهای DG بمنظور مینیمم کردن تلفات توان اکتیو و افزایش حاشیه پایداری ولتاژ با در نظر گرفتن تغییرات بار ارائه میدهد.شکل اصلاح شده ای از روش الگوریتم رقابت استعماری(ICA) برای حل مسئله بهینه سازی استفاده میشود.تغییرات بار برای فراهم کردن یک دورنمایی جامع برای زمانبندی شبکه،در نظر گرفته میشوند.تغییرات خطی بار از 50 تا 150 درصد بار پایه(با گام های 1 درصدی) هستند.در هر گام سایز و محل بهینه DG تعیین میشود سپس یک عبارت کلی برای سایزهای DG بعنوان تابعی از سطح بار از طریق روش برازش منحنی نتیجه گرفته میشود.عبارت کلی را میتوان بعنوان یک ابزار مناسب برای برنامه ریزی شبکه استفاده کرد.

روش ارائه شده برای سیستم آزمایش 34 و 69 باسه بکار میرود و نتایج بدست آمده با نتایج بدست آمده از طریق الگوریتم جستجوی فاخته بمنظور تایید روش ارائه شده مقایسه میشوند.

👇محصولات تصادفی👇

پاور پوینت اعتماد به نفس و راههاي تقويتَ آن 30 قانون جهانی موفقیت دانلود پروژه پاورپوینت ساختمان 1 عقب ماندگی ذهنی و راه های پیشگیری از آن طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل