👈 فروشگاه فایل 👉

استقرار نظام 5S در دانشكده فني و مهندسي

ارتباط با ما

... دانلود ...

استقرار نظام 5S در دانشكده فني و مهندسي

مقدمه :

نظم و ترتيب اصل اول رسيدن به هر هدفي و تسهيل در پروسه رسيدن به هدف است . در اين مقاله مطالبي ذكر شده است كه ما را در جهت ساختن محيطي منظم و كارآمد در دانشكده فني سوق مي دهد .

تهيهء مکاني با قابليت هاي زير جهت اسقرار متمرکز گروه ( اعم از رياست ، معاونان ، اتاق ملاقات اساتيد ، اتاق بايگاني ، ...)

که فضايي لازم (اين لازم به منزله کافي بودن نيست ) عبارتند از :

اتاق رياست : که فضايي پيشنهادي 18-24 متر مربع مي باشد .

که مي بايست پشت در اتاق ساعت حضور در گروه بررسي کارها جهت اطلاع دانشجويان و مراجعان.

اتاق معاونان : با در نظر گرفتن دو معاون ، و اختصاص ميز کار و فايل هاي مربوطه ، و همچنين فضايي کافي براي حضور مراجعين ، فضاي پيشنهادي 24 متر مربع مي باشد.

اتاق ملاقات اساتيد : با در نظر گرفتن اين موضوع که در هر ساعت آموزش، 4کلاس دائرباشد، پس بعد اتمام کلاس 4 استاد به اتاق مراجه مي کنند و احتمالا ً 4 استاد هم آماده حضور درکلاس مي باشند (با در نظر گرفتن 15 دقيقه زمان حد فاصل بين دو کلاس ، امکان حضور هم زمان اين دو گروه با مد نظر قرار دادن 5 دقيقه زمان که ممکن است استاد در کلاس باشد)

و اجتماع دانشجويان در اين مکان جهت ملاقات اساتيد، فضاي پيشنهادي 48 متر مربع مي باشد .

اتاق بايگاني : اين اتاق که رول مهمي در روند تسريع کارها را دارد .

که اين اتاق به شکل يک فايل بزرگ مي باشد .که نظم در اين فايل حرف اول و اخر را مي زند .

اتاق مذکور جهت بايگاني مدارک دانشجويان و فارغ التحصيل ها مي باشدبا در نظر گرفتن فقط مقطع تحصيلي کارشناسي پيوسته ( فقط بک گرايش )مدارک دانشجويان ( در حال تحصيل ) از سال جاري لغايت هفت سال ما قبل ، در يک فايل و ساير مدارک که مربوط به فارغ التحصيلان مي باشد در فايلي جدا ود در اين اتاق .

کلاس ها :

کلاس هاي درس مي بايست داراي نور گيري کامل مطابق استانداردهاي ساختمانهاي آموزشي باشد . تعبيهء سيستم تهويه مطبوع مناسب.

در نظر گرفتن 40صندلي در دو رديف 20 تاي، که اين صندلي ها مي بايست با پيچ به زمين اتصال موقت ، ثابت شود.

فاصلهء بين صندلي 1و2 مي بايست 80 سانتيمتر باشد .

فاصلهء بين صندلي 1و3 نيز 80 سانتيمتر باشد .

فاصله ء دو رديف (1و4) 120سانتيمتر باشد

فاصلهء اولين رديف تا برد کلاس 150 سانتيمترمي باشد

فاصلهء آخرين رديف تا روشنايي کلاس 1 متر باشد

فاصلهء آخرين صندلي کنار ديوار ها نيز داراي فاصلهء 80 سانتيمتر مي باشد.

با محا سبا ت : 4/8متر عرض کلاس و 1/6 متر طول آن مي باشد.که مساحت مناست عبارتند از 6.1*8.4=51.24

اختصاص مکاني جهت سايت کامپيوتر که شامل سايت اينترنت و سايت آزاد مي باشد .

ساعات آموزش

با تقسيم هر روز به چهارقسمت به صورت زير

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نقشه کشی عمومی ساختمان دانلود تحقیق در مورد رابعه قزداری حل تمرین کتاب سی پلاس پلاس برای علم مهندسی کامپیوتر بروگارد مقاله عهدنامه پاریس تحقيق تاريخچه زندگي اسكندر مقدوني