👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بررسی کم آبیاری بر روی صفات کمی و کیفی دو رقم تجاری چغندر قند

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله بررسی کم آبیاری بر روی صفات کمی و کیفی دو رقم تجاری چغندر قند

به منظور بررسي اثرات تنش خشكي بر روي عملكرد كمي و كيفي دو رقم چغندرقند (Beta Vulgaris L.) آزمايشي در سال 1382 در مزرعه ايستگاه تحقيقات كشاورزي مياندوآب در خاكي با بافت سيلت لومي انجام شد. اين آزمايش به صورت طرح اسپليت پلات در قالب بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار اجرا گرديد، كه سطوح آبياري، آبياري بعد از 100، 130، 160 و 190 ميليمتر تبخير از سطح تشتك تبخير كلاس A، در كرتهاي اصلي و رقم چغندرقند، رقم رسول و BR1، در كرتهاي فرعي قرار گرفتند.

شامل :

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

نتایج و بحث

تجزيه واريانس داده‌ها براي صفات كمي و كيفي

مقايسه ميانگين ها براي صفات كمي و كيفي

عملكرد ريشه

وزن اندام هوايي

عملكرد قند ناخالص و درصد قند ناخالص

عملكرد قند خالص و درصد قند خالص

شاخص برداشت

درصد پوشش سبز

خلوص شربت

ناخالصي‌هاي ريشه (پتاسيم، سديم و نيتروژن مضره)

ميزان قند ملاس

منابع

👇محصولات تصادفی👇

پلان نقشه های اتوکدی و 3d خانه مسکونی 105 متری فناوري اطلاعات در برنامه هاي آموزشي و بررسي روش‌هاي مؤثر كاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت حل تمرین کتاب تئوری ماشین ها و مکانیسم های جوزف شیگلی – ویرایش سوم آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت گــزارش كـارآمـــوزی بنیاد شهید