👈 فروشگاه فایل 👉

اثرات تنش کم آبی بر عملکرد و کارایی مصرف آب سیب رقم گلدن دیشز روی چند پایه رویشی

ارتباط با ما

... دانلود ...

اثرات تنش کم آبی بر عملکرد و کارایی مصرف آب سیب رقم گلدن دیشز روی چند پایه رویشی

این تحقیق با کاشت نهال سیب رقم گلدن دلیشز پیوند شده روی سه پایه رویشی,M26 MM106 و MM111درفواصل 3*4 متر اجرا گردید. آزمایش به صورت اسپلیت بلوک در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در ايستگاه تحقيقات كشاورزي دکتر نخجوانی ارومیه پیاده شد. نياز آبي كامل درخت بر اساس تبخير و تعرق پتانسيل و ضريب گياهي در طول فصل زراعي، محاسبه و با توجه به دور آبياري و سطوح مختلف آبياري در تيمارها، ميزان آب هر تيمار معين و بصورت حجمي در تيمار‌هاي مختلف اعمال گرديد. نياز آبي در طول فصل زراعي بر اساس رابطه زیر محاسبه شد.

Eto Etc = Kc .

که در آن:

Etc= تبخير و تعرق گياه در دوره زماني مشخص

Kc = ضريب گياهی در دوره زماني مشخص

Eto= تبخير و تعرق مرجع در دوره زماني مشخص

روش آبياري دراين طرح برای اعمال تیمارهای آبیاری، قطره‌اي با آرایش لوپ و با استفاده از قــطره‌چكانهاي داخل خط(W164) بود. تعداد درخت در هر کرت چهار اصله بود. نهالهای پیوندی از ابتدا به صورت اسپیندل تربیت شدند. در طول دوره رشد رويشي از صفاتي همچون ميزان رشدرویشی شاخه ها ، تاریخ جوانه زني درختان يادداشت برداري و در زمان گلدهي علاوه بر صفات فوق، از تاريخ شكوفه دهي ، ميزان عملكرد ميوه دردرخت و واحد سطح، ميزانTSS، pH و استحكام ميوه اندازه گيري بعمل آمد. صفات اندازه گیری شده بر اساس نرم افزار MSTATC مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.

👇محصولات تصادفی👇

تناسب اندام بررسی موضوع زنا در حقوق اسلام و مسیح دانلود گزارش کارآموزی نیروگاه گازی دانلود گزارش کارآموزی پراید GTX شیپ فایل زمین شناسی استان اردبیل