👈 فروشگاه فایل 👉

کنترل ارتعاشات پرههاي متصل به محور با دور متغیر، مدل شده توسط تئوري تیر تیموشنکو، با استفاده از تئور

ارتباط با ما

... دانلود ...

کنترل ارتعاشات پرههاي متصل به محور با دور متغیر، مدل شده توسط تئوري تیر تیموشنکو، با استفاده از تئور

در این تحقیق کنترل ارتعاشات پرههاي متصل به محور دوار

همراه با نوسانات دورانی توسط اعمال نیروي کنترلر بر نقطهاي از پره

مدنظر میباشد. بدین منظور ابتدا معادلات غیرخطی حاکم بر حرکت

پرهها، با در نظر گرفتن مدل ارتعاشی تیر تیموشنکو استخراج گردید.

سپس معادلات دیفرانسیل پارهاي حاصل شده توسط روش جداسازي

گالرکین، به معادلات دیفرانسیل معمولی بر حسب متغیر زمان تبدیل

شد. بدلیل ماهیت غیرخطی این معادلات با به کاربردن روش هورویتز

براي حل معادلات غیرخطی، تابع انتقال نامعین سیستم در حوزه

فرکانس حاصل شد. طراحی کنترلر بر اساس روابط موجود براي

سیستمهاي با پارامترهاي توزیع یافته به کمک تئوري فیدبک کمی

انجام گرفت. در پایان مدلسازي سیستم در محیط شبیهسازي متلب

انجام گرفته و نتایج ارائه شد. نتایج بیانگر پایداري سیستم و

میراشدن دامنه ارتعاشات به نحو مطلوب بر اثر اعمال نیروي کنترلر

در وسط تیر میباشد.

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی کامپیوتر مخابرات استان مرکزی پروژه کارشناسی مهندسی برق-قدرت کتاب احکام تلاوت-علی حبیبی دانلود طرح توجیهی طرح تعمیرات سخت افزار پاورپوینت ایمنی کار