👈 فروشگاه فایل 👉

اشتغا ل زنان

ارتباط با ما

... دانلود ...

اشتغا ل زنان

مقدمه

اشتغال زنان حقي برابر با نيازهاي اقتصادي1

تاريخچه8

نقل يك سليقه تاريخي راجع به قضاوت12

طرح مسئله

جمعيت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل15

اشتغال زنان در جامعه21

بررسي زمينه هاي نظري و تجربي موضوع زن و اشتغال22

بهداشت24

انگيزه زنان در ورود به بازار كار25

موانع اشتغال36

هدف و ضرورت41

ديدگاه نظري49

عوامل مختلف تأثيرگذار

موانع اشتغال و كارآفريني زنان در ايران60

عوامل فردي61

عوامل اجتماعي62

عوامل فرهنگي63

عوامل اقتصادي64

وضعيت حقوق و قوانين65

بحث و نتيجه گيري66

منابع و مأخذ70

مقدمه

اشتغال  زنان  حقي  برابر با نيازهاي  اقتصادي؟

موضوع اشتغال زنان ومخالفت مردان با كارآنها يكي ازمهمترين مسائلي است كه با وجود اهميت فوق العاده آن تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است بدين ترتيب اگرچه حضورفعال زنان درامور روزمره زندگي به ويژه درخانه داري وترتيب كودكان آشكار است امانقش حساس آنها در توليد وتوسعه اقتصادي اجتماعي وفرهنگي جامعه چندان كه بايد محوس نبوده است ازسوي  ديگر وجود اين  باوردرميان برخي از مردان كه نيازي به كارزنان نيست وجاي زنان درخانه است موجب شده كه فرهنگ نان اوري مرد در كشورهاي توسعه نيافته باقي بماند وفشار بيشتري راروي نان اورخانواده كه همان مرد است وارد كند.

مخالفت مردان با كار زنان علاوه برايجاد فشار رواني روي انها موجب  مي شود  كه  نرخ  فقر در جمعيت  زنان كه همواره  بيش ازمردان است  ثابت بماند ازسوي  ديگر هزينه هاي ملي صرف شده  براي تحصيلات وارتقاي  اجتماعي دختران و زنان با خارج ماندن انهاازچرخه كار و تلاش به ركود بنشيند و اين ركودهاي خانوادگي كشور و در مرحله بعد كل منطقه را با امار وارقام نگران كننده ركود اقتصادي هم بستركند اين درحالي است كه كارشناسان بانك جهاني برخلاف عقيده اين گروه از مردان درخاورميانه بشدت به اشتغال وكار زنان نيازاست. طي ساليان اخير گرچه عواملي همچون عملكرد سازمان هاي بين المللي افزايش سطح اموزش گسترش جمعيت شهري و...

به طور قابل ملاحظه اي درديدگاه هايي مربرط به استقلال زنان درايران نقش داشته است اما هنوز نتوانسته اند ان رابه سطح مطلوب برسانند ،از اين رو بسياري از محققان كه اشتغال زنان رابه عنوان نيمي ازپيكره جامعه در رفع مسائل بنيادي مانند بي سوادي ، افزايش بي رويه جمعيت و...موثرمي دانند،لزوم ايجاد زمينه هاي مساعد تري رابه لحاظ حقوقي،فرهنگي واقتصادي ياداور ميشوند تا بدين وسيله به مشاركت مطلوب تر زنان درتحقيق برنامه ريزي هاي اقتصادي واجتماعي كمك مي شود.

به گزارش اشياء درسال هاي اخيروقوع تحولات فرهنگي ،اجتماعي واقتصادي برساخته خانواده واز جمله نگرش انهاست به مسائل مربوط به زنان اثرگذاشت .به گونه اي كه با وجود برخي قوانينومقررات باگذشت سال هااز عمرحكمراني سنت هابه مسائل خانوادگي به تدريج ازميزان نارضايتي مردان ازاشتغال زنان كاسته شده است

👇محصولات تصادفی👇

پروژه پایانی بررسي شبكه هاي كامپيوتر بررسی عوامل تأثیر گذار در توسعه گردشگری تقویت آنتن مودم وای فای سمینار تئوری تکنولوژی نیمه هادی ها (اکسیداسیون) شناسايي و كنترل ايروالاستيك يك مدل بال در جريان مادون صوت شبه پايا