👈 فروشگاه فایل 👉

فایل ورد Wordپروژه مالی حسابداری در شرکت پیمانکاری

ارتباط با ما

... دانلود ...

فایل ورد Wordپروژه مالی حسابداری در شرکت پیمانکاری

پیشگفتار :

تدوین مطالبی دربارة نحوة حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های پیچیدة حسابداری را آسان ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را کارآمدتر نماید علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امکانات گسترش ، رواج و فراگیری ، اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و کار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر : راه سازی – سد سازی – احداث ساختمان – تاسیسات – کشتی سازی – هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانکاری واگذار می کنند .

ارکان اصلی عملیات پیمانکاری :

در هر نوع عملیات پیمانکاری ارکان اصلی زیر وجود دارد :

کارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان یک طرف قرارداد ، عملیات اجرایی معینی را به پیمانکار ارجاع می کند .

پیمانکار : شخصی حقیقی یا حقوقی است که به عنوان طرف دیگر قرارداد ، عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرد .

قرارداد : رابطه حقوقی بین طرفین است که منشا تعهد و التزام می باشد و شامل موضوع کار ، مدت انجام کار ، مبلغ قرارداد و تعهدات کارفرما و پیمانکار است .

موضوع قراردادهای پیمانکاری معمولا ساختن یک دارایی یا دارایی های است که در مجموع طرح واحدی را تشکیل می دهد .

فصل اول :

عمليات پيمانكاري :

- اركان اصلي عمليات پيمانكاري

- انواع قرارداد هاي پيمانكاري

- مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاري

- مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح

- ارجاع كار به پيمانكار

- انعقاد قرار داد با پيمانكار

- اجراي كار ( شروع عمليات )

- خاتمه كار

- سازمان بر اساس وظايف ( سازمان كار كروي )

فصل دوم :

حساب هاي شركت پيمانكاري

دارائي هاي جاري

- بانك و صندوق

- تنخواه گردان ها

- حساب هاي دريافتني

- حساب ذخيرة مطالبات مشكوك الوصول

- اسناد دريافتني

- پيش پرداخت ها

- سپرده حسن انجام كار

درارئيهاي ثابت :

- دارائيهاي ثابت مشهود

- داراييهاي ثابت نا مشهود

بدهي هاي جاري :

- حسابهاي پرداختني

- اسناد پرداختني

- پيش دريافت ها

بدهي هاي بلند مدت

- سرمايه

- در آمدها

- هزينه ها

- حساب پيمان

- حساب كار گواهي شده

فصل سوم :

روش هاي تداول حسابداري پيمانكاري

- روش كار تكميل شده

- روش درصد پيشرفت كار

- ذخيرة لازم براي زيان هاي قابل پيش بيني

- دعاوي و تغيرات ناشي از قراردادهاي پيمانكاري

- تعيين سود پيمان تكميل شده

- انتقال سود و بستن حساب پيمان تكميل شده

- محاسبة سود پيمان نا تمام

- نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه

- نحوه محاسبات استهلاك تموال ، ماشين آلات و تجهيزات .

فصل چهارم :

ماليات پيمانكاري

- ماليات مقطوع

- ماليات بر در آمد پيمانكاري

- در آمد مشمول ماليات پيمانكاري

- ماليات موسسات پيمانكاري

- شركت هاي سهامي

- نحوة نگهداي حساب هاي مالياتي

- پيش پرداخت ماليات

- ماليات قطعي پيمان ها

- ذخيرة ماليات بر در آمد

فصل پنجم :

گزارش هاي مالي

- ترازنامه

- جدول بهاي تمام شدة‌كار در جريان ساخت

- گزارش هاي عملياتي

- گزارش پيشرفت كار

- صورت حساب صودو زيان

- تراز آزمايشي

خلاصه اي از نكات مهم پروژه به شرح زير مي باشد

1- مراحل انجام عمليات پيمانكاري

2- حسابهاي شركت پيمانكاري

3- روش هاي متداول حسابداري پيمانكاري

4- ماليات پيمانكاري

5- گزارش هاي مالي

6- صورت مسئلة پيمانكاري

👇محصولات تصادفی👇

اقدام پژوهی درس ریاضی پایه دوم ابتدایی مترو تهران و _کرج پاورپوینت گلها و گیاهان زینتی توسط نرم افزار المان محدود ABAQUS مدل سازي حرارتی فرآیند ماشینکاري EDM نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ایلام (واقع در استان ایلام)