👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه: بررسی میزان اعتماد اجتماعی در روابط شخصی و عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با آن؛

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه: بررسی میزان اعتماد اجتماعی در روابط شخصی و عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با آن؛

عنوان صفحه

فصل اول: کلیّات تحقیق

1- 1: مقدمه .......................................................................................................................................................................................................1

1- 2: بیان مسئله ..............................................................................................................................................................................................3

1- 3: اهداف تحقیق ..........................................................................................................................................................................................5

1- 3- 1: هدف اصلی ............................................................................................................................................................................5

1- 3- 2: اهداف فرعی ........................................................................................................................................................5

1- 4: اهمیّت و ضرورت تحقیق ......................................................................................................................................................................5

1- 5: کاربرد نتایج تحقیق ...............................................................................................................................................................................6

فصل دوم: پیشینه¬ی تجربی و نظری تحقیق

2- 1: پیشینه¬ی تحقیق ....................................................................................................................................................................................8

2- 1- 1: مطالعات داخلی ....................................................................................................................................................................8

2- 1- 2: مطالعات خارجی ...............................................................................................................................................................10

2- 1- 3: نقد و بررسی مطالعات پیشین .......................................................................................................................................12

2- 2: مبانی نظری ..........................................................................................................................................................................................13

2- 2- 1: سرمایه¬ی اجتماعی و اعتماد ...........................................................................................................................................13

2- 2- 2: سطوح اعتماد اجتماعی ...................................................................................................................................................14

2- 2- 3: سیر تاریخی مفهوم اعتماد ..............................................................................................................................................16

2- 2- 4: رهیافت¬های سه¬گانه به اعتماد.........................................................................................................................................18

2- 2- 5: مروری بر نظریه¬ها..............................................................................................................................................................18

2- 2- 5- 1: دیدگاه اوفه ................................................................................................................................................18

2- 2- 5- 2: دیدگاه کلمن .............................................................................................................................................19

2- 2- 5- 3: دیدگاه گیدنز .............................................................................................................................................20

2- 2- 5- 4: دیدگاه فوکویاما ........................................................................................................................................22

2- 2- 5- 5: دیدگاه زتومکا ...........................................................................................................................................23

2- 2- 5- 6: دیدگاه پاتنام .............................................................................................................................................25

2- 2- 5- 7: دیدگاه اریکسون .......................................................................................................................................26

2- 2- 6: چارچوب نظری .................................................................................................................................................................26

2- 2- 7: مدل مفهومی پژوهش ......................................................................................................................................................30

2- 2- 8: فرضیّه¬های تحقیق ............................................................................................................................................................31

فصل سوم: روش¬شناسی

3- 1: مقدمه .....................................................................................................................................................................................................32

3- 2: روش تحقیق .........................................................................................................................................................................................32

3- 3: ابزار تحقیق ...........................................................................................................................................................................................33

3- 4: جامعه¬ی آماری .....................................................................................................................................................................................33

3- 5: حجم نمونه و شیوه¬ی نمونه¬گیری ....................................................................................................................................................33

3- 6: تعریف مفاهیم ......................................................................................................................................................................................34

3- 6- 1: تعریف نظری یا مفهومی ..................................................................................................................................................34

3- 6- 2: تعاریف عملیاتی .................................................................................................................................................................36

3- 7: پایایی و روایی ......................................................................................................................................................................................39

3- 7- 1: پایایی ...................................................................................................................................................................................39

3- 7- 2: روایی ...................................................................................................................................................................................40

3- 8: روش تجزیه و تحلیل داده¬ها .............................................................................................................................................................40

3- 8- 1: آمارهای توصیفی ..............................................................................................................................................................40

3- 8- 2: آمارهای استنباطی ...........................................................................................................................................................41

فصل چهارم: یافته¬های تحقیق

4- 1: مقدّمه .....................................................................................................................................................................................................42

4- 2: یافته¬های توصیفی ...............................................................................................................................................................................42

4- 2- 1: توصیف متغیرهای جمعیّتی ...........................................................................................................................................42

4- 2- 1- 1: سنّ پاسخگویان ........................................................................................................................................42

4- 2- 1- 2: جنسیّت پاسخگویان ................................................................................................................................43

4- 2- 1- 3: وضعیّت تأهّل پاسخگویان ......................................................................................................................43

4- 2- 1- 4: تحصیلات پاسخگویان .............................................................................................................................44

4- 2- 1- 5: وضعیّت شغلی پاسخگویان .....................................................................................................................44

4- 2- 1- 6: درآمد ماهیانه¬ی پاسخگویان ..................................................................................................................45

4- 2- 2: توصیف متغیّرهای مستقل و وابسته .............................................................................................................................45

4- 2- 2- 1: توصیف اعتماد اجتماعی در روابط شخصی پاسخگویان ..................................................................45

4- 2- 2- 2: توصیف متغیّر معاشرت و تعامل اجتماعی ..........................................................................................48

4- 2- 2- 3: توصیف متغیّر تقیّد به باورهای دینی ..................................................................................................49

4- 2- 2- 4: توصیف متغیّر میزان گرایش¬های دیگرخواهانه ..................................................................................49

4- 2- 2- 5: توصیف متغیّر میزان قانون¬گریزی ........................................................................................................51

4- 2- 2- 6: توصیف متغیّر میزان برخورداری از امکانات رفاهی ...........................................................................52

4- 2- 2- 7: توصیف میانگین نمره¬ی پاسخگویان بر اساس مؤلّفه¬های مورد سنجش .....................................52

4- 3: یافته¬های استنباطی ............................................................................................................................................................................53

4- 4: تبیین میزان اعتماد اجتماعی پاسخگویان در روابط شخصی بر حسب مجموعه¬ی متغیّرهای مستقل ............................59

فصل پنجم: نتیجه¬گیری

5- 1: خلاصه ....................................................................................................................................................................................................61

5- 2: بحث و نتیجه¬گیری .............................................................................................................................................................................63

5- 3: راهکارها و پیشنهادها .........................................................................................................................................................................68

5- 3- 1: پیشنهاد پژوهشی ..............................................................................................................................................................68

5- 3- 2: پیشنهادهای اجرایی .........................................................................................................................................................68

5- 4: محدودیّت¬های تحقیق ........................................................................................................................................................................70

منابع ...................................................................................................................................................................................................................72

👇محصولات تصادفی👇

اموزش نوسان گیری اسان و حرفه ایی جایگاه علمی ابو علی سینا نقشه منحنی های هم تبخیر استان لرستان نقشه هاي سازه اي ساختمان 9 طبقه فلزي نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان شیراز (واقع در استان فارس)